Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2093669

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
VIII SA/Wa 380/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.).

Sędziowie WSA: Grzegorz Rząsa, Kaja Angerman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o wyłączenie od udziału w sprawie sędziów WSA w Warszawie Marka Wroczyńskiego, Iwony Owsińskiej-Gwiazdy, Justyny Mazur, Renaty Nawrot, Iwony Szymanowicz-Nowak, Cezarego Kosterny, Artura Kota, Sławomira Fularskiego i Leszka Kobylskiego ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła o wyłączenie od udziału w sprawie sędziów WSA w Warszawie Marka Wroczyńskiego, Iwony Owsińskiej-Gwiazdy, Justyny Mazur, Renaty Nawrot, Iwony Szymanowicz-Nowak, Cezarego Kosterny, Artura Kota, Sławomira Fularskiego i Leszka Kobylskiego, uzasadniając to wadliwą anonimizacją wyroku zapadłego w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 436/15 (k. (...)).

Sędziowie objęci wnioskiem złożyli wyjaśnienia (k. (...)), że nie zachodzą:

1.

przesłanki z art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.",

2.

okoliczności tego rodzaju, że mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w sprawie (art. 19 p.p.s.a.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Wniosek nie jest zasadny.

Zgodnie z art. 18 § 1 p.p.s.a. sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

1)

w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

2)

swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3)

osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4)

w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;

5)

w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

6)

w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

6a) dotyczących skargi na decyzję lub postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty wydanych w postępowaniu administracyjnym nadzwyczajnym, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu sądowo-administracyjnym dotyczącym kontroli legalności decyzji albo postanowienia wydanych w postępowaniu administracyjnym zwyczajnym, brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie;

7)

w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18 § 1 p.p.s.a., sąd wyłącza sędziego na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (art. 19 p.p.s.a.).

Wnioskodawczyni, wbrew art. 20 § 1 p.p.s.a., nie uprawdopodobniła istnienia przyczyn wyłączenia określonych w art. 18 § 1 ani w art. 19 p.p.s.a. Samo przeświadczenie Wnioskodawczyni, że wadliwie zanonimizowano zapadłe w innej sprawie orzeczenie, nie jest przyczyną do wyłączenia sędziego. Sędzia nie dokonuje anonimizacji orzeczeń. Nawet gdyby to czynił, to Sąd, rozpoznając wniosek o wyłączenie sędziów, nie bada prawidłowości podjętych przez nich czynności, a jedynie to, czy zachodzą przesłanki do ich wyłączenia.

Ponadto, ze złożonego wyjaśnienia sędziów objętych wnioskiem wynika, że nie istnieją przyczyny wyłączenia z art. 19 p.p.s.a.

W związku z brakiem przesłanek do wyłączenia sędziów orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 22 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.