Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
VIII SA/Wa 378/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.M. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 20 czerwca 2008 r. M.M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej.

W odpowiedzi na skargę organ stosownie do treści art. 54 § 3 p.p.s.a. postanowił uwzględnić wskazaną skargę w całości.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2008 r. skarżący M.M. wycofał przedmiotową skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - dalej powoływanej jako "u.p.p.s.a."), strona skarżąca może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, nie wystąpiły przesłanki do uznania, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Należało zatem uznać, ze strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 u.p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.