Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 września 2008 r.
VIII SA/Wa 377/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.D. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 sierpnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła, za pośrednictwem organu, skarga S.D. na powołaną wyżej decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) kwietnia 2008 r. wraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z 20 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Postanowienie Sądu zostało przesłane na adres wskazany w skardze przez skarżącego przy piśmie z dnia 26 sierpnia 2008 r. Przesyłka wróciła do Sądu z adnotacją: "Adresat nie przebywa" (dowód: korespondencja w aktach sądowych sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej u.p.p.s.a.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W niniejszej sprawie, wezwania Sądu nie można doręczyć skarżącemu z uwagi na brak adresu, pod którym skarżący mógł odebrać korespondencję, a tym samym nadać sprawie dalszego biegu.

W związku z tym, iż pismo Sądu zawierające powyższe postanowienie stanowiło pierwsze pismo w sprawie i skarżący nie został pouczony o skutkach niedopełnienia obowiązku powiadomienia Sądu o zmianie danych adresowych (art. 70 § 1 i 2 u.p.p.s.a.) oraz nie udało się ustalić aktualnego miejsca przebywania skarżącego, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 oraz art. 131 u.p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.