Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 marca 2008 r.
VIII SA/Wa 37/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie R.O. pismem z dnia 22 stycznia 2008 r. złożył skargę na wskazaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...).

Decyzją z (...), działając na podstawie art. 54 § 3 u.p.p.s.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R. uchyliło swoją decyzję z (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z (...) i przekazał temu organowi sprawę do ponownego rozpatrzenia. Uzasadniając swoje stanowisko organ stwierdził, że zasługują na uwzględnienie zarzuty postawione w skardze. Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie skarżącej w dniu 16 lutego 2008 r. Odpowiadając na skargę organ odwoławczy wystąpił o umorzenie postępowania sądowego.

Mając na względzie powyższe, Sąd uznał, że postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.

Z tych względów na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.