Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2008 r.
VIII SA/Wa 362/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. Ś. i G. Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. i S. K., B. i G. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia: odrzucić sprzeciw B. Ś. i G. Ś.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący B. Ś. G. Ś. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) maja 2008 r. nr (...), składając równocześnie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Zarządzeniem z dnia 18 września 2008 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania wobec niezłożenia go na urzędowym formularzu w zakreślonym przez Sąd terminie.

Od postanowień i zarządzeń referendarza w przedmiocie prawa pomocy strona może wnieść do właściwego sądu administracyjnego sprzeciw (art. 259 § 1 p.p.s.a.).

Zarządzenie z dnia 18 września 2008 r., wraz z pouczeniem o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu, zostało doręczone skarżącym w dniu 24 września 2008 r. (k. 20). Siedmiodniowy termin do wniesienia sprzeciwu upłynął w dniu 1 października 2008 r.

Pismem z dnia 30 września 2008 r. (złożonym osobiście w biurze tut. Sadu w dniu 2 października 2008 r.) skarżący wnieśli sprzeciw od zarządzenia referendarza.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego dotyczącego przyznania lub odmowy przyznania prawa pomocy strona może wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. W myśl natomiast art. 259 § 2 p.p.s.a. sprzeciw wniesiony po terminie sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie skarżący wnieśli sprzeciw od zarządzenia referendarza sądowego z przekroczeniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 259 § 1 p.p.s.a. (termin upłynął w dniu 1 października 2008 r.). Uchybienie temu terminowi skutkuje natomiast odrzuceniem sprzeciwu (art. 259 § 2 p.p.s.a.).

Dlatego mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a postanowił jak w sentencji.