Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 marca 2007 r.
VIII SA/Wa 36/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.J. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) września 2004 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia czynności materialno - technicznej zameldowania postanawia: odrzucić skargę J.J.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z dnia (...) lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 lutego 2007 r. wezwał ponownie skarżącego J.J. do uiszczenie wpisu sądowego - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący nie odebrał ww. wezwania, pomimo dwukrotnego awizowania.

Mając na względzie treść art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) pismo uważa się za doręczone z upływem ostatniego dnia siedmiodniowego okresu na który pismo to zostało złożone w placówce pocztowej. Niniejsze pismo pozostawało złożone w urzędzie pocztowym w okresie od (...) lutego do (...) marca 2007 r.

Zarządzenie o wezwaniu uważa się zatem za skutecznie doręczone.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.