Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 marca 2009 r.
VIII SA/Wa 357/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.J. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 357/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R.J. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej skarżący złożył pismo, opatrzone datą (...) lutego 2009 r. z którego treści nie wynikało, co jest jego przedmiotem, ani w jakim celu zostało wniesione. W związku z tym pismem z dnia 10 lutego 2009 r. Sąd wezwał R.J. do sprecyzowania pisma z dnia (...) lutego 2009 r. w terminie siedmiu dni pod rygorem uznania pisma za skargę kasacyjną, poprzez wskazanie, czy jest ono skargą kasacyjną od wyroku z dnia 13 listopada 2008 r., czy też zostało wniesione w innym celu.

Jakkolwiek w zakreślonym terminie wpłynęło do Sądu pismo skarżącego, to podkreślić należy, że nie stanowiło ono wykonania wezwania z dnia (...) lutego 2009 r. W związku z tym pismo to zostało uznane za sporządzoną osobiście przez skarżącego skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) warunkiem prawidłowego wniesienia skargi kasacyjnej jest jej sporządzenie przez adwokata lub radcę prawnego. Jedynym odstępstwem od zasady tzw. "przymusu adwokacko - radcowskiego" jest sytuacja gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich - art. 175 § 2 wymienionej ustawy. Ponieważ ze skargi kasacyjnej nie wynika, ażeby osoba, która ją sporządziła i podpisała należała do którejkolwiek grupy podmiotów wymienionych we wskazanym przepisie, skargę kasacyjną jako niedopuszczalną należało odrzucić.

Z tych względów na podstawie art. 178 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.