Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2007 r.
VIII SA/Wa 357/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 września 2007 r. sprawy ze skargi K. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 1998 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 maja 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga K. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 1998 r.

Zarządzeniem z dnia 16 maja 2007 r. Sąd zobowiązał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 109 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 maja 2006 r. (k. 10).

W dniu 4 czerwca 2007 r. (data nadania) skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (k.11).

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie, w następstwie czego zarządzeniem z dnia 16 sierpnia 2007 r. K.D.został ponownie wezwany do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 maja 2007 r., dotyczącego uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 109 zł.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 24 sierpnia 2007 r. (k. 42).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 powołanej ustawy sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Jak wynika z akt sprawy skarżący został prawidłowo wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, a termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu 31 sierpnia 2007 r. Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi w zakreślonym przez sąd terminie (k.46).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.