Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 marca 2008 r.
VIII SA/Wa 356/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lutego 2007 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 1997 rok postanawia: odrzucić skargę kasacyjną K.D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 listopada 2008 r. na rozprawie został wydany wyrok w sprawie ze skargi K.D. oddalający skargę. Skarżący został pouczony, że od wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która powinna być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub w sprawach podatkowych - doradcę podatkowego, zaś niezachowanie tego wymogu spowoduje odrzucenie skargi.

W dniu 24 stycznia 2008 r. na wniosek skarżącego K.D. został mu doręczony wyrok wraz z uzasadnieniem. Doręczenie to zawierało ponowne powyższe pouczenie.

W dniu 22 lutego 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) K.D. złożył osobiście skargę kasacyjną

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 175 § 1 cytowanej wyżej ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Sporządzenie skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego przesądza o jej dopuszczalności.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona osobiście przez skarżącego, który nie wykazał, że spełnia wymogi przewidziane w powyższym przepisie.

Z tego też względu, powyższa skarga kasacyjna jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).