Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2008 r.
VIII SA/Wa 351/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. P. na postanowienie z dnia 19 września 2008 r. odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2008 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki silosu postanawia:

1.

uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) września 2008 r. odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji,

2.

wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania zaskarżonej decyzji.

Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 29 września 2008 r. (k. 28).

W dniu 6 października 2008 r. A. P. złożył osobiście w biurze podawczym tut. Sądu zażalenie na przedmiotowe postanowienie. W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż Sąd niewłaściwie ocenił materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy i nie powiązał węzłem logiczno-skutkowym twierdzeń zawartych w skardze. W ocenie skarżącego, rozbiórka obiektu budowlanego, niezależnie od jego wielkości i wartości materialnej, z samej istoty tej czynności, powoduje trudne do odwrócenia skutki, zaś niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody jest pojęciem wymagającym każdorazowo oceny do statusu materialnego inwestora, bowiem to co dla jednego będzie bez wartości, dla innego może oznaczać znaczną szkodę. Skarżący jest podmiotem gospodarczym, produkującym materiały budowlane, zatem rozbiórka podstawowego urządzenia służącego do produkcji wywoła trudne do odwrócenia skutki. Koszt rozbiórki silosu skarżący ocenił na kwotę przekraczającą 10 tys. zł. Dołączył do zażalenia oświadczenie zawierające podstawy ustalenia i wyliczenia powyższej kwoty, a także potwierdzenia zawarcia kontraktów handlowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zażalenie A. P. jest oczywiście uzasadnione.

W myśl przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, a także wszystkich innych aktów podjętych w postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 ustawy).

Zdaniem Sądu w stanie faktycznym i prawnym niniejszej sprawy zachodzą określone w tym przepisie przesłanki uzasadniające odstępstwo od reguły, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. W ocenie Sądu skarżący w zażaleniu na postanowienie z dnia (...) września 2008 r. uprawdopodobnił, że wykonanie zaskarżonej decyzji nakazującej rozbiórkę silosu stwarza niebezpieczeństwo wyrządzenia mu znacznej szkody. W szczególności skarżący zwrócił uwagę na dotkliwe skutki jakie spowoduje rozbiórka silosu. Rozbiórka silosu, który stanowi cześć węzła betoniarskiego - wytwarzającego beton spowoduje, że stanie się on niesprawny. Produkcja jego zmniejszy się zatem drastycznie (50%), a tym samym produkcja wyrobów gotowych spadnie, co spowoduje spadek sprzedaży i pociągnie za sobą konieczność zwolnień pracowników.

Sąd całkowicie podziela argumentację strony skarżącej, która uzasadniła wstrzymanie wykonania decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2008 r. z możliwością wystąpienia szkody po stronie inwestora. Strona skarżąca bowiem wykazała okoliczności, które mogłyby prowadzić do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku braku wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej u.p.p.s.a.), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

Powyższe uzasadnia uwzględnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 195 § 2 w zw. z art. 61 § 3 p.p.s.a.