Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 listopada 2008 r.
VIII SA/Wa 350/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.), Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2008 r. sprawy ze skargi Burmistrza W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...) w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) maja 2007 r. Burmistrz W. odwołał bez wypowiedzenia E.W. z funkcji Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr (...) w W., wskazując, że przyczyną odwołania jest uzyskanie negatywnej oceny wykonywania zadań określonych w art. 34a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Wojewoda (...) rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 lipca 2007 r. stwierdził nieważność aktu odwołania Burmistrza W.

W uzasadnieniu organ wskazał, że akt odwołania jest sprzeczny z prawem, ponieważ ma nieprawidłową formę i treść. W ocenie organu, burmistrz winien dokonywać czynności z zakresu administracji publicznej w formie zarządzenia. Przyjęcie przy odwołaniu formy innej niż zarządzenie wskazuje na zamiar wyjęcia aktu spod nadzoru prowadzonego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Organ zauważył również, że pouczenie zawarte w treści aktu jest nieprawidłowe, skoro odwołanie do sądu pracy przysługuje w terminie dni siedmiu, a nie czternastu. W ocenie Wojewody przede wszystkim jednak, powyższy akt został wydany z naruszeniem art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o systemie oświaty. Przepis ten wymaga, aby ocena wykonywania przez dyrektora szkoły zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 była dokonywana w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli. Tryb taki wprowadza art. 6a ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tą regulacją (art. 6a ust. 7 i 8 KN) właściwy organ dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Wojewoda ustalił, że w dokumentacji sprawy brak jest opinii zakładowych organizacji związkowych. Organ nadzoru podał, że znana mu jest jedynie opinia Rady Pedagogicznej szkoły, jednak opinia ta datowana jest na dzień 11 kwietnia 2007 r., a więc po wydaniu oceny przez organ prowadzący szkołę. Organ zaznaczył, że opinia Rady Pedagogicznej została organowi nadzoru przesłana przez samą zainteresowaną, E.W. W dokumentacji sprawy przekazanej do oceny, brak jest także opinii zakładowych organizacji związkowych oraz dokumentów potwierdzających zapoznanie dyrektora szkoły z projektem oceny i wysłuchanie jego uwag i zastrzeżeń. Organ nadzoru wskazał, że znane mu są jedynie - również przekazane przez samą zainteresowaną - wyjaśnienia do protokołu kontroli, datowane na dzień 21 marca 2007 r. W ocenie Wojewody (...), powyższe czyni zasadnym stwierdzenie, że organ gminy, dokonując odwołania z funkcji dyrektora szkoły, naruszył obowiązujący w tym zakresie tryb postępowania przewidziany przez art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o systemie oświaty. Pogląd ten potwierdza także stanowisko organu nadzoru pedagogicznego, który w piśmie z dnia 21 maja 2007 r. wniósł o zmianę oceny jako niezgodnej z oceną dokonaną właśnie przez organ nadzoru pedagogicznego.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2007 r. Burmistrz W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie domagając się uchylenia zaskarżonego aktu organu nadzoru oraz zażądania z Kuratorium Oświaty w W. Delegatura w R. Karty oceny pracy wraz z całą dokumentacją o nr (...), bądź o uznanie przez Sąd, iż naruszenie prawa w tym zakresie miało charakter nieistotny. Rozstrzygnięciu Wojewody (...) zarzucił naruszenie prawa materialnego, mające wpływ na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia, przez błędną interpretację art. 6a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98 poz. 1066). W uzasadnieniu skarżący podniósł, że organ nadzoru błędnie zinterpretował przepisy prawa materialnego, z całkowitym pominięciem aktów wykonawczych, wydanych do ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 6a ust. 6 pkt 1 tej ustawy, oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Ust. 7 tegoż przepisu stanowi, iż organy, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 dokonują oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych. Szczegółowe warunki oceny pracy dyrektora szkoły i tryb postępowania w sprawie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 listopada 2000 r. Rozporządzenie to zostało całkowicie pominięte przez organ nadzoru. W § 8 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia zawarte i wyjaśnione zostało pojęcie określone w art. 6a ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, tj. na czym ma polegać porozumienie pomiędzy organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z cytowanym § 8 ust. 4, to organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w szkole. W odpowiedzi na pismo Wojewody (...) z dnia 15 czerwca 2007 r. z karty oceny pracy dokonanej przez Kuratorium Oświaty (...) wynika, iż zarówno rada pedagogiczna, jak i związki zawodowe działające w szkole wydały stosowne opinie. Kurator Oświaty w W. Delegatura w R. postąpił zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia konkretyzując w ten sposób porozumienie, o którym mowa w art. 6a ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela. Zatem stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia o braku opinii tak rady szkoły, jak i zakładowych organizacji związkowych są pozbawione podstaw faktycznych. Odnosząc się do wskazanych przez organ nadzoru naruszeń polegających na nie zachowaniu odpowiedniej formy zarządzenia, Burmistrza W. stwierdził, że brak jest generalnej klauzuli nakazującej wydawanie zarządzeń we wszystkich sprawach, do których upoważniony jest burmistrz zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym. Zdaniem skarżącego forma zarządzenia jest właściwa tylko do spraw wyliczonych enumeratywnie w wyżej cytowanej ustawie i nie ma zastosowania do innych aktów burmistrza, mających podstawę w prawie publicznym ani też do oświadczeń woli burmistrza w sprawach cywilnych.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w treści przedmiotowego rozstrzygnięcia. Podniósł, iż najpierw w dniu 15 marca 2007 r. organ prowadzący dokonał negatywnej oceny pracy dyrektora (ocena cząstkowa), a następnie Kuratorium Oświaty (...) dokonało oceny pracy dyrektora szkoły i w dniu 18 kwietnia 2007 r., po uzgodnieniu z organem prowadzącym (w dniu 4 kwietnia 2007 r. wydano opinie w porozumieniu z zastępcą Burmistrza) ustaliło ocenę jako dobrą. Ocena Kuratorium brała pod uwagę nie tylko realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale także realizację zadań finansowych i administracyjnych. Zatem ogólna ocena jest dobra, a ocena cząstkowa w postaci części realizowanych zadań jest negatywna. Ocena pracy dyrektora szkoły jest niespójna i niejasna. Organ nadzoru zwrócił również uwagę, że brak jest uzasadnienia dotyczącego przyczyn odwołania dyrektora szkoły, mimo, że odwołanie z takiej funkcji nie może być dowolne i arbitralne, i w każdym przypadku winno być dokładnie wywiedzione i uargumentowane. Odnosząc się do zarzutu ingerencji wojewody, która zdaniem skarżącego jest nieuprawniona, Wojewoda (...) stwierdził, że skoro odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego ma charakter kompetencji władczej, związanej z wykonywaniem publicznoprawnych zadań z zakresu oświaty, określonych w przepisach mających charakter publicznoprawny, to działanie w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy o systemie oświaty następuje w formie zarządzenia, a zarządzenie na podstawie art. 91 ustawy o samorządzie gminnym podlega nadzorowi wojewody.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1410/07 oddalił skargę Burmistrza Miasta W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia 3 lipca 2007 r. w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd podniósł między innymi, że w przedmiotowej sprawie były podstawy do stwierdzenia nieważności aktu Burmistrza W., jednak z innych względów niż podniesione w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody (...). Tryb oceny pracy nauczycieli regulują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz przepisy wydanego na jej podstawie i w celu jej wykonania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Z przepisu art. 6a ust. 1 i 6 w związku z ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że postępowanie oceniające, w ramach którego dokonuje się oceny pracy dyrektora szkoły wszczynane jest z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły, rady rodziców. Ustawa nie przewiduje możliwości wszczęcia tego postępowania z urzędu. W toku tegoż postępowania wydawana jest przez organ prowadzący szkołę ocena cząstkowa, dotycząca realizacji przez dyrektora szkoły zadań administracyjno - finansowych i ze stosunku pracy, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Sąd podkreślił, iż postępowanie w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły zostało wszczęte z inicjatywy E.W., na podstawie art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela, o czym świadczy pismo Kuratorium Oświaty w W. z dnia (...) stycznia 2007 r., nr (...). Na wniosek Kuratorium Oświaty Burmistrz W. dokonał cząstkowej oceny pracy E.W., negatywnie oceniając działalność dyrektora szkoły, czemu dał wyraz w Karcie Oceny Pracy Dyrektora (ocena cząstkowa z dnia (...) marca 2007 r.). Negatywna ocena cząstkowa organu prowadzącego szkołę została wydana z istotnym naruszeniem art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela. Z akt sprawy wynika bowiem, że postępowanie w sprawie oceny pracy dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nie mogło się toczyć z inicjatywy dyrektora szkoły, skoro w piśmie z dnia 26 stycznia 2007 r. E.W. poinformowała Kuratorium Oświaty w W., że nie występowała z wnioskiem o dokonanie oceny swojej pracy. Materiał dowodowy sprawy nie potwierdza również, aby z wnioskiem o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły występował jeden z podmiotów wskazanych w art. 6a ust. 1 pkt 1-5 Karty Nauczyciela.

Zdaniem Sądu, wszczęcie i prowadzenie postępowania oceniającego bez podstawy prawnej, niejako "z urzędu", przez Kuratorium Oświaty, mimo braku aktywności procesowej (inicjatywy, wniosku) uprawnionego podmiotu skutkuje bezskutecznością dokonanej w tym postępowaniu czynności sporządzenia cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły. Z przepisu art. 34b ustawy o systemie oświaty wynika w sposób jednoznaczny, że organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Wymóg ten dotyczy również działalności organu, o której mowa w art. 38 tej ustawy, w sytuacji, gdy burmistrz gminy jest organem powierzającym stanowisko dyrektora szkoły i jednocześnie organem prowadzącym szkołę (art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty).

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Burmistrz W. domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy sądowi wojewódzkiemu do ponownego rozpoznania.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

-

naruszenie przepisu art. 106 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej: p.p.s.a. w związku z art. 244 i art. 252 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 133 § 1 p.p.s.a. polegające na przekroczeniu granic dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowoadministracyjnym nowych dowodów, w efekcie czynienia ustaleń faktycznych, które służyły merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy przez Wojewodę (...) z pozbawieniem możliwości skarżącego obalenia domniemania,

o którym mowa w art. 244 § 1 k.p.c.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że wbrew ustaleniom Sądu I instancji z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela wystąpił jeden z podmiotów wskazanych w art. 6a ust. 1 pkt 1-5 Karty Nauczyciela. Świadczy o tym pismo Zastępcy Burmistrza z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) kierowane do Kuratorium Oświaty w W. dołączone do skargi kasacyjnej. Sąd I instancji dokonał więc błędnych ustaleń w oparciu o niekompletną dokumentację akt przekazaną przez Kuratorium Oświaty w W.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 157/08 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania oraz zasądził od Wojewody (...) na rzecz Gminy W. koszty postępowania kasacyjnego.

W uzasadnieniu NSA stwierdził, iż zasadny jest podniesiony przez stronę skarżącą zarzut obrazy art. 106 § 3 i § 5 p.p.s.a. w związku z art. 244 i art. 252 k.p.c. w związku z art. 133 § 1 p.p.s.a., co w konsekwencji miało istotny wpływ na wynik sprawy.

W ocenie NSA w postępowaniu przed sądem wojewódzkim dopuszczalne jest przeprowadzenie uzupełniającego dowodu z dokumentów, ale tylko w sytuacji, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania sądowego. Ponadto fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony (art. 106 § 3).

W rozpatrywanej sprawie Sąd I instancji oparł się na niepełnej dokumentacji akt administracyjnych nadesłanych przez Kuratorium Oświaty w W. W tym kontekście wskazać należy, że Sąd I instancji naruszył przepis postępowania mający wpływ na wynik sprawy tj. art. 106 § 3 p.p.s.a., bowiem podnosząc z urzędu - poza granicami skargi - kwestię prawidłowości wszczęcia postępowania oceniającego dyrektora szkoły i mając uzasadnione wątpliwości co do podmiotu, który wszczął to postępowanie - nie przeprowadził z urzędu uzupełniającego dowodu z dokumentu. Sąd nie zwrócił się do Kuratorium z pytaniem, kto wniósł o dokonanie oceny pracy dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej (...) w W. Przeprowadzenie dowodu z tego dokumentu było niezbędne, bowiem bez niego nie było możliwe prawidłowe rozstrzygnięcie istniejących w sprawie wątpliwości. Dodać również należy, że przeprowadzenie wspomnianego dowodu nie spowodowałoby nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Sąd I instancji, nie przeprowadzając uzupełniającego postępowania dowodowego o jakim mowa w art. 106 § 3 i § 5 p.p.s.a., przedwcześnie doszedł do wniosku, że materiał dowodowy sprawy nie potwierdza faktu, aby z wnioskiem o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły występował jeden z podmiotów wskazanych w art. 6a ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a tym samym ustalenia te, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, przyjął w sposób nieprawidłowy.

Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 4 czerwca 2008 r. dopuścił na podstawie art. 106 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. dowód z dokumentów załączonych do skargi kasacyjnej, którymi są: pismo Zastępcy Burmistrza Miasta W. z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) skierowane do Kuratorium Oświaty w W. oraz pismo Burmistrza Miasta W. z dnia (...) grudnia 2006 r. (...) adresowane do E.W. oraz zwrotne potwierdzenia odbioru tychże pism, w przedmiocie dokonania oceny pracy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr (...) w W. na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W ocenie NSA treść tych dokumentów może mieć istotne znaczenie dla ustalenia, czy postępowanie oceniające zostało wszczęte na wniosek uprawnionego podmiotu. Wymaga to ponownego rozpoznania sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga jest nie zasadna.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie były podstawy do stwierdzenia nieważności aktu Burmistrza W. z dnia (...) maja 2007 r. o odwołaniu bez wypowiedzenia E.W. z funkcji Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej (...).

Zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny

Sąd rozpoznający sprawę niniejszą, zgodnie z wytycznymi NSA, ocenił i przeanalizował treść dokumentów w postaci: pisma zastępcy Burmistrza Miasta W.i z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) skierowane do Kuratorium Oświaty w W. oraz pismo Burmistrza Miasta W. z dnia (...) grudnia 2006 r. (...) adresowane do E.W. wraz z potwierdzeniem odbioru tychże pism, w przedmiocie dokonania oceny pracy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w W celem ustalenia, czy postępowanie oceniające zostało wszczęte na wniosek uprawnionego podmiotu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia.

Tryb oceny pracy nauczycieli regulują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz przepisy wydanego na jej podstawie i w celu jej wykonania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Z przepisu art. 6a ust. 1 i 6 w związku z ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że postępowanie oceniające, w ramach którego dokonuje się oceny pracy dyrektora szkoły wszczynane jest z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły, rady rodziców. Ustawa nie przewiduje możliwości wszczęcia tego postępowania z urzędu. W toku tegoż postępowania wydawana jest przez organ prowadzący szkołę ocena cząstkowa, dotycząca realizacji przez dyrektora szkoły zadań administracyjno - finansowych i ze stosunku pracy, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Z przedmiotowych pism wynika jednoznacznie, iż postępowanie oceniające zostało wszczęte na wniosek zastępcy Burmistrza W. - R.L. z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...). Należało zatem ustalić, czy osoba, która złożyła podpis na przedmiotowym wniosku była uprawniona do jego złożenia, a tym samym, czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot wymieniony w art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela.

Sąd w tym celu, zgodnie z art. 106 § 3 p.p.s.a. przeprowadził na rozprawie dowód: z zarządzenia nr (...) Burmistrza W. z dnia (...) grudnia 2006 r., aktu powołania z dnia (...) grudnia 2006 r., pełnomocnictwa z dnia (...) stycznia 2007 r., ślubowania z (...) stycznia 2007 r., upoważnienia nr (...) Burmistrza W. z dnia (...) stycznia 2007 r. nadesłanych do Sądu w formie faksu oraz notatki urzędowej z dnia 13 listopada 2008 r. na okoliczność, czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot.

R.L. została powołana z dniem 1 stycznia 2007 r. na stanowisko Zastępcy Burmistrza (k. 93 zarządzenie Nr (...) z dnia (...) grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza W). Akt powołania został sporządzony w dniu (...) grudnia 2006 r. (k. 94). Na podstawie upoważnienia (...) z dnia 2 stycznia 2007 r. do zakresu obowiązków R.L. należy, m.in. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji zastrzeżonych dla Burmistrza w czasie jego nieobecności oraz podpisywanie pism urzędowych, zaświadczeń, delegacji służbowych (k. 97). Wydawania zarządzeń upoważnienie to nie obejmuje. R.L. zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 2 stycznia 2007 r. udzielonym przez Burmistrza W. ustanowiona została jego pełnomocnikiem na czas jego nieobecności i upoważniona została do składania oświadczeń woli w jego imieniu (k. 95). Jak wynika z notatki urzędowej z dnia 13 listopada 2008 r. sporządzonej przez pracownika sekretariatu tut. Sądu ustalono w Wydziale Kadr Urzędu Miejskiego w W., iż w dniu (...) stycznia 2007 r. Burmistrz W. nie pozostawał na urlopie wypoczynkowym, fizycznie mógł pozostawać poza miejscem pracy z uwagi na pełnione obowiązki (k. 100). Zatem zgodnie z treścią udzielonego pełnomocnictwa R.L. nie miała upoważnienia do wystąpienia w imieniu Burmistrza W. z wnioskiem o dokonanie oceny pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w W, ustanowiona została bowiem jego pełnomocnikiem tylko na czas jego nieobecności. W dacie wymienionej we wniosku Burmistrz W. nie przebywał na urlopie i fizycznie pełnił swoje obowiązki, zatem tylko on miał uprawnienia do jego złożenia.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożenie w tej sytuacji przez Zastępcę Burmistrza wniosku o dokonanie oceny pracy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w W. nastąpiło z naruszeniem przepisów kompetencyjnych zawartych w art. 6a ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela. Przepis ten bowiem daje kompetencje do złożenia przedmiotowego wniosku wyłącznie organowi prowadzącemu szkołę, czyli organom jednostek samorządu terytorialnego (por. (w:) A. Barański, m. Szymańska, J. Rozwadowska. Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz.) Organem tym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Sam fakt, że wójt (burmistrz, prezydent), w trybie art. 26a ustawy o samorządzie gminnym powołał swego zastępcę, nie przenosi na tego zastępcę wszelkich kompetencji organu wykonawczego gminy. W szczególności zaś z faktu zastępowania burmistrza przez jego zastępcę nie można wnioskować, że zastępstwo to powoduje automatyczne przejęcie przez zastępcę burmistrza kompetencji burmistrza, w tym w zakresie do składania wniosku o dokonanie oceny pracy dyrektora. Sam akt powołania zastępcy burmistrza nie przesądza bowiem o zakresie jego kompetencji w tej kwestii. Z pełnomocnictwa bowiem wynika, iż Zastępca Burmistrza jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza na czas jego nieobecności. W dniu 5 stycznia 2007 r. Burmistrz W. był obecny w pracy, zatem złożony przedmiotowy wniosek przez jego zastępcę jest prawnie bezskuteczny. (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 marca 2008 r., II SA/Ol 1044/07).

Zdaniem Sądu, wszczęcie i prowadzenie postępowania oceniającego bez podstawy prawnej przez Kuratorium Oświaty, mimo braku aktywności procesowej (inicjatywy, wniosku) uprawnionego podmiotu skutkuje bezskutecznością dokonanej w tym postępowaniu czynności sporządzenia cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły. Z przepisu art. 34b ustawy o systemie oświaty wynika w sposób jednoznaczny, że organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Wymóg ten dotyczy również działalności organu, o której mowa w art. 38 tej ustawy, w sytuacji, gdy burmistrz gminy jest organem powierzającym stanowisko dyrektora szkoły i jednocześnie organem prowadzącym szkołę (art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty).

Nie można natomiast podzielić stanowiska Wojewody (...), że akt odwołania z dnia (...) maja 2007 r. nie jest zarządzeniem organu gminy lecz pismem, ma nieprawidłową formę i treść, a co za tym idzie z tego powodu podlega stwierdzeniu nieważności. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntowany jest pogląd - który podziela skład orzekający w niniejszej sprawie - że akt odwołania, o jakim mowa w art. 38 ustawy o systemie oświaty, należy traktować jako zarządzenie organu gminy, skoro art. 38 ustawy o systemie oświaty nie wskazuje formy decyzji administracyjnej dla odwołania dyrektora szkoły (por. wyrok NSA z dnia 30 grudnia 2003 r., sygn. akt II SA/Lu 1510/03, niepubl.; wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. akt OSK 439/04, OwSS 2005/3/69; wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2005 r., sygn. akt I OSK 296/05, Lex nr 186659).

Sąd uznał również za bezzasadne stanowisko organu nadzoru, że akt odwołania zawiera błędne pouczenie o 14 - dniowym terminie do wniesienia środka zaskarżenia do sądu pracy. Nie budzi wątpliwości, że odwołanie E.W. ze stanowiska dyrektora szkoły nastąpiło bez wypowiedzenia. W tej sytuacji, z mocy art. 91c KN, znajduje zastosowanie przepis art. 264 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zgodnie z którym żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odwołaniu mianowania bez wypowiedzenia. Nazwanie przez Burmistrza W. "żądania" określonego w tym przepisie "odwołaniem" należy zakwalifikować jako nieistotne naruszenie art. 264 § 2 k.p.

Należy zauważyć, że dla niniejszej sprawy nie mają znaczenia podnoszone w rozstrzygnięciu nadzorczym, skardze i odpowiedzi na skargę zarzuty i stanowiska stron dotyczące naruszenia przy wydawaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisów art. 6a ust. 6-8 KN i § 8 rozporządzenia wykonawczego, polegających na: braku opinii zakładowych organizacji związkowych, nieprawidłowego trybu wydania opinii rady pedagogicznej, braku dokumentacji dotyczącej zapoznania dyrektora szkoły z projektem oceny pracy i związanej z wysłuchaniem jego uwag i zastrzeżeń. Sąd zauważa, że powodem odwołania dyrektora w sprawie niniejszej nie było ustalenie negatywnej oceny pracy, o której mowa w art. 6a ust. 4 KN, skoro ta była pozytywna, lecz ustalenie negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 - negatywnej oceny cząstkowej. W ocenie Sądu, z przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia z dnia 2 listopada 2000 r. wynika, że wymogi, o których mowa w art. 6a ust. 7 i 8 KN winny odnosić się tylko do końcowej oceny pracy zawierającej stwierdzenie uogólniające, sporządzonej na karcie oceny pracy, od której przysługuje dyrektorowi wniosek o ponowne ustalenie jego oceny (art. 6a ust. 9 pkt 2 i ust. 10 KN). Dokonanie oceny cząstkowej przez organ prowadzący szkołę jest bowiem jednym ze wstępnych stadiów procesu oceniania dyrektora szkoły przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, poprzedzającym czynności, o których mowa w art. 6a ust. 7 i 8 KN. Taki wniosek wynika z wykładni systemowej przepisów § 5 i 8 rozporządzenia z dnia 2 listopada 2000 r.

Sąd nie podziela także stanowiska zawartego w skardze, że akt odwołania Burmistrza W. z dnia (...) maja 2007 r. nie wskazuje uzasadnienia przyczyn odwołania E. W. ze stanowiska dyrektora szkoły, skoro w akcie tym wskazano, iż powodem odwołania było uzyskanie negatywnej oceny wykonywania zadań określonych w art. 34a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Podnoszone zaś w skardze poglądy judykatury (wyroki SN wydane w sprawach o sygn. akt III RN 3/97 i I PK 103/2003) zwracające uwagę na konieczność dokładnego uzasadniania aktu odwołania nie są miarodajne dla niniejszej sprawy, ponieważ stanowiska wyrażone w tych orzeczeniach odnoszą się do aktów odwołania wydanych na innej podstawie prawnej, a mianowicie na podstawie art. 38 ust. 2 tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji.

-

-----------