Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2007 r.
VIII SA/Wa 35/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 stycznia 2007 r. sprawy ze skargi Rady Powiatu w Z. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2006 r., nr (...) w przedmiocie zmiany statutu szkoły postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) października 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie wpłynęła skarga Przewodniczącego Rady Powiatu w Z. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2006 r., nr (...) stwierdzające nieważność uchwały nr (...) Rady Powiatu w Z. z dnia (...) czerwca 2006 r. w przedmiocie zmiany statusu dla Zespołu Szkół Licealnych w Z.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 50 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uprawnionym do wniesienia skargi do Sądu jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym oraz inny podmiot, któremu przepisu ustawy przewidują prawo do wniesienia skargi. Natomiast art. 85 ustawy z dnia 6 czerwca 1996 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) określa zakres podmiotowy i przedmiotowy zaskarżalności do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia organu nadzorczego. Zgodnie z ust. 1 i 3 powołanego przepisu do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego dotyczące powiatu, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 77b uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone, zaś podstawą wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Do postępowania w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 85 ust. 3 powołanej ustawy). Regulacja zawarta w tym przepisie ma charakter szczególny wobec przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi, w tym powołanego art. 50 tej ustawy i wyłącza jego stosowanie. Stanowisko takie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 marca 2005 r., OSK 1229/04 (lex nr 175364), zaś Sąd orzekający w niniejszej sprawie w pełni je podziela. Wobec tego wyłącznie uprawnionym do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego jest powiat lub związek powiatów, którego interes prawny, uprawnienie lub kompetencja zostały naruszone, zaś podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

W niniejszej sprawie brak jest uchwały Rady Powiatu w Z., która wyrażałby wolę zaskarżenia aktu i zawierałaby upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Z. do wniesienia skargi, zgodnie z brzmieniem art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym. Brak ten mimo wezwania sądu (k. 12) nie został uzupełniony.

Wobec tego w ocenie Sądu brak jest podmiotu legitymowanego do wniesienia skargi, co uniemożliwia rozpoznanie sprawy i skutkuje jej odrzuceniem jako niedopuszczalnej w trybie art. 58 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.