Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
VIII SA/Wa 349/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.J. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 czerwca 2008 r. A.J., reprezentowany przez adwokata, wystąpił za skargą na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Pełnomocnik strony skarżącej przy wniesieniu skargi nie uiścił wpisu stałego od skargi, natomiast w piśmie z dnia 30 lipca 2008 r. oświadczył, że w zaskarżonej decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawarte było pouczenie, iż od skargi na decyzję pobierany jest wpis, którego wysokość określi Wojewódzki Sąd Administracyjny. W związku powyższym pouczeniem pełnomocnik wyjaśnił, że oczekuje na ustalenia wpisu od przedmiotowej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. powoływana dalej jako p.p.s.a) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, a podlegają opłacie stałej, Sąd odrzuca bez wzywania do uiszczenia tej opłaty. Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu budownictwa i architektury wynosi 500 zł.

Wpis ten winien być uiszczony przez kwalifikowanego pełnomocnika przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego takiej opłacie, bez wezwania. Wskazana regulacja znajduje zastosowanie do skarg wniesionych po dniu 17 marca 2006 r., tj. po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie o sygn. akt SK 11/05 (Dz. U. Nr 45, poz. 322), który orzekł, że § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niezgodny z art. 221 p.p.s.a oraz art. 2 konstytucji RP. Z uwagi na utratę mocy obowiązującej ww. przepisu odpadła podstawa prawna do wzywania adwokata lub radcy prawnego do uiszczenia wpisu stałego od skargi. Powoływanie się przez pełnomocnika skarżącego na pouczenie zawarte w zaskarżonej decyzji, nie miało żadnego wpływu na powstanie obowiązku uiszczenia wpisu już przy wniesieniu skargi, co wynika z powołanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz art. 221 p.p.s.a W związku z tym, iż w rozpatrywanej sprawie skargę podlegającą opłacie stałej wniósł pełnomocnik strony będący adwokatem i nie uiścił należnego wpisu, wniesiona skarga podlegała na podstawie art. 221 p.p.s.a odrzuceniu bez wzywania o uiszczenie opłaty