Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
VIII SA/Wa 345/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. L. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. J. L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Pismem z dnia 10 maja 2007 r., Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł pouczając, że czynności tej należy dokonać w terminie siedmiu dni od doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odbiór pisma zawierającego wezwanie do wpisu skarżąca pokwitowała w dniu

14 maja 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach).

Należy stwierdzić, że dotychczas wpis nie został uiszczony.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił, jak w sentencji.