Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
VIII SA/Wa 342/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.B. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) maja 2008 r., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić od Skarbu Państwa, ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na rzecz skarżącej kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: u.p.p.s.a.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie skarżąca K.B. złożyła w dniu 16 czerwca 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia z dnia (...) maja 2008 r., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2008 r. Wojewoda (...) na podstawie art. 132 § 2 k.p.a. uchylił zaskarżone postanowienie i postanowił rozpatrzeć odwołanie skarżącej merytorycznie. W odpowiedzi na skargę wniósł o uwzględnienie skargi w całości.

Tym samym postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 u.p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.