Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2007 r.
VIII SA/Wa 325/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.W. i B.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od nieruchomości za 2006 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną A.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2007 r. Sygn. akt VIII SA/Wa 325/07 POSTANOWIENIE Dnia 18 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.W. i B.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od nieruchomości za 2006 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną B.T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A.W. i B.T. na powołaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R.

W dniu 11 grudnia 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna A.W. i B.T. od przedmiotowego wyroku. Skarga została sporządzona i wniesiona osobiście przez skarżących.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 175 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - powołanej dalej jako "u.p.p.s.a" skarga kasacyjna, powinna być sporządzona przez uprawniony podmiot, tj. adwokata lub radcę prawnego, bądź też inny podmiot, wskazany w art. 175 § 2 i 3 u.p.p.s.a.

Doręczając skarżącemu A.W. wyrok z 10 października 2007 r. wraz z uzasadnieniem, Sąd pouczył go o prawie i terminie do złożenia skargi kasacyjnej, a także o tym, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez uprawniony podmiot.

Pomimo tego, skarżący samodzielnie sporządził skargę kasacyjną. Nie wykazał przy tym, że należy do kręgu osób wskazanych w art. 175 § 2 i 3 u.p.p.s.a. W tej sytuacji, skargę kasacyjną należy uznać za niedopuszczalną.

Skoro pomimo stosownego pouczenia skarga kasacyjna nie została sporządzona przez uprawniony podmiot, to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał ją za niedopuszczalną. Dlatego też, mając na względzie art. 175 § 1 w związku z art. 178 u.p.p.s.a., Sąd postanowił, jak w sentencji.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 10 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A.W. i B.T. na powołaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R.

W dniu 11 grudnia 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna A.W. i B.T. od przedmiotowego wyroku. Skarga została sporządzona i wniesiona osobiście przez skarżących.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 177 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - powołanej dalej jako "u.p.p.s.a" skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Z brzmienia art. 177 § 1 u.p.p.s.a. wynika zatem, że skarga kasacyjna nie może być skutecznie wniesiona bez uprzedniego złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Oznacza to, że osoba, która nie wystąpiła o uzasadnienie orzeczenia, nie może skutecznie wnieść skargi kasacyjnej nawet w sytuacji, gdy orzeczenie to zostało uzasadnione na wniosek drugiego skarżącego.

Osoba, która zamierza wnieść skargę kasacyjną powinna co do zasady złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, które zamierza zaskarżyć. Ponieważ w rozpatrywanej sprawie B.T. nie wystąpiła z wnioskiem o doręczenie jej wyroku wraz z uzasadnieniem, nie mogła więc skutecznie wnieść skargi kasacyjnej.

Zgodnie z art. 173 § 2 u.p.p.s.a. skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Tym samym doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem jest warunkiem sine qua non do skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej.

Ponadto, stosownie do dyspozycji art. 175 § 1 u.p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez uprawniony podmiot, tj. adwokata lub radcę prawnego, bądź też inny podmiot, wskazany w art. 175 § 2 i 3 u.p.p.s.a.

Skarżąca samodzielnie sporządziła skargę kasacyjną. Nie wykazała przy tym, że należy do kręgu osób wskazanych w art. 175 § 2 i 3 u.p.p.s.a. W tej sytuacji, skargę kasacyjną należy uznać za niedopuszczalną.

Z tych względów, na podstawie art. 178 w związku z art. 177 § 1 i art. 175 § 1 u.p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.