Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 308/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2008 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie opłat bieżących za energię elektryczną, wodę, czynsz i innych wydatków postanawia: odrzucić skargę kasacyjną S. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2008 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2008 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie opłat bieżących za energię elektryczną, wodę, czynsz i innych wydatków.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem sporządzonym na wniosek skarżącego został doręczony w dniu 19 listopada 2008 r.

W dniu 9 grudnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna od przedmiotowego wyroku. Skarga ta została sporządzona i wniesiona osobiście przez skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 175 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - powołanej dalej jako "p.p.s.a" skarga kasacyjna, powinna być sporządzona przez uprawniony podmiot, tj. adwokata lub radcę prawnego, bądź też inny podmiot, wskazany w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a.

Doręczając skarżącemu odpis wyroku z 29 października 2008 r. wraz z uzasadnieniem, Sąd pouczył go o prawie i terminie do złożenia skargi kasacyjnej, a także o tym, że skarga kasacyjna powinna być sporządzone przez uprawniony podmiot.

Pomimo tego, skarżący samodzielnie sporządził skargę kasacyjną. Nie wykazał przy tym, że należy do kręgu osób wskazanych w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. W tej sytuacji, skargę kasacyjną należy uznać za niedopuszczalną.

Dlatego też, mając na względzie art. 175 p.p.s.a. w związku z art. 178 p.p.s.a., Sąd postanowił, jak w sentencji.

Zarządzenie:

1)

odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć:

-

stronie skarżącej: Stanisławowi Wydra

-

Oranowi - SKO w Radomiu;

2)

pouczyć strony o prawie i terminie do wniesienia zażalenia;

3)

a/a.