Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2008 r.
VIII SA/Wa 303/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur (spr.).

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski, Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2008 r. sprawy ze skargi A. G. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 29 kwietnia 2008 r. A. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu.

Na rozprawie w dniu 22 października 2008 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, że cofa skargę w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - dalej powoływanej jako "p.p.s.a."), strona skarżąca może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, nie wystąpiły przesłanki do uznania, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Należało zatem uznać, że skarżący skutecznie cofnął skargę.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.