Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
VIII SA/Wa 294/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W.G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi W.G. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2008 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata 2. zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w R. o wyznaczenie adwokata dla W.G. zam. (...)

Uzasadnienie faktyczne

W.G. wnioskiem złożonym na urzędowym formularzu PPF wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jej skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że jest osobą 90 - letnią i schorowaną, wymagającą całodobowej opieki osób trzecich w związku z czym nie jest w stanie samodzielnie występować przed sądem. Wnioskodawczyni pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z niepracującym synem, który jest na jej utrzymaniu. Sama utrzymuje się z renty w wysokości 636 zł netto (złączony odcinek), której znaczną część pochłaniają wydatki na leki. Pozostałą kwotę przeznacza na bieżące opłaty, tj. wyżywienie, zakup opału, opłaty za energię, wodę usługi komunalne. Wskazała, że w innych sprawach toczących się przed sądem administracyjnym zostało jej przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym.

Na wstępie wskazać należy, że w myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącej, a także fakty dotyczące sytuacji materialnej znane sądowi z urzędu (sprawa VIII SA/Wa 10/08) uznać należało, że wniosek W.G. zasługuje na uwzględnienie. Sytuacja majątkowa skarżącej jest trudna. Wprawdzie posiada ona stały miesięczny dochód, jednak jego wysokość pozwala na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb życiowych. Z posiadanych środków pieniężnych skarżąca, na której utrzymaniu według oświadczenia pozostaje jeszcze opiekujący się nią syn, nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, a także kosztów ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.