Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2008 r.
VIII SA/Wa 290/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z.S. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) kwietnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz piśmie poprzedzającym wniosek Z.S. podała, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Nie otrzymuje renty ani emerytury, a jedynym źródłem utrzymania jest dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni 7,60 ha. W związku z tym, że zarówno w 2007 r. jaki i 2006 r. nie otrzymała dopłat bezpośrednich do posiadanych gruntów nie posiada środków, z których mogłaby sfinansować własny udział w postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem skargi. Jako jedyny majatek skarżąca wymieniła dom oraz budynki gospodarcze.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze zważono, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że w myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącej uznać należy, że wniosek zasługuje na uwzględnienie. Przedstawiona we wniosku sytuacja majątkowa skarżącej jest trudna. Według oświadczenia nie posiada ona żadnego stałego dochodu, utrzymuje się natomiast z niewielkiego gospodarstwa rolnego, do którego od dwóch lat nie otrzymuje dopłat bezpośrednich. Również z treści kierowanych przez skarżącą pism, w których wskazuje, że jest osobą biedną wynika, że ma ona trudności z poprawnym formułowaniem tych pism i precyzyjnym określeniem treści żądania.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.