Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 kwietnia 2008 r.
VIII SA/Wa 29/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...), znak. (...) w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 stycznia 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący S.G. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...), znak. (...) w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych.

Sąd pismem z dnia 15 lutego 2008 r. wezwał skarżącego, pod rygorem odrzucenia skargi, do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Wezwanie niniejsze doręczone zostało skarżącemu w dniu 5 marca 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej u.p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z dnia 15 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 lutego 2008 r., wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżącemu prawidłowo doręczono powyższe wezwanie w dniu 5 marca 2008 r., a więc wyznaczony przez Sąd termin upłynął z dniem 12 marca 2008 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.