Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 września 2008 r.
VIII SA/Wa 285/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku I.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi I.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie ustaleń środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: - odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 lipca 2008 r. skarżący I.K. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie ustaleń środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w wysokości 200 zł W odpowiedzi na wezwanie skarżący uiścił kwotę 100 zł tytułem wpisu, jednocześnie wystąpił z wnioskiem o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku wyjaśnił, że wraz z żoną utrzymuje się z emerytury w łącznej wysokości 2.614 brutto zł (2.182 netto). Uzyskiwany dochód w zestawieniu z koniecznością ponoszenia opłat za mieszkanie, spłatą kredytu, opłatą podatku od nieruchomości nie pozwala na uiszczenie pozostałej kwoty 100 zł tytułem wpisu od skargi. Jako jedyny majątek skarżący wymienił niewykończony dom o powierzchni 202 m-oraz mieszkanie własnościowe o powierzchni 53 m-przekazane na podstawie umowy użyczenia synowi.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), prawo pomocy w zakresie częściowym przysługuje osobie fizycznej gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (art. 245 § 3 p.p.s.a.)

Stosownie do treści art. 252 § 1 p.p.s.a. osoba fizyczna, która ubiega się o przyznanie prawa pomocy, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia dotyczącego jej stanu majątkowego oraz podania dokładnych danych o stanie rodzinnym.

Z kolei art. 255 p.p.s.a. przewiduje, że jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej sytuacji materialnej i możliwości płatniczych, jest ona zobowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego i dochodów. Dopiero po otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią takich dokumentów Sąd może wydać prawidłowe orzeczenie w tym zakresie.

Mając na uwadze sytuację majątkową i rodzinną skarżącego, a także charakter sprawy, stwierdzić należy, że w sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie stronie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Decydujące znaczenie dla oceny wniosku ma okoliczność, że w dwuosobowym gospodarstwie domowym skarżącego stały miesięczny dochód kształtuje się na poziomie 2.182 zł netto. Zestawiając wysokość tego dochodu z koniecznością ponoszenia wydatków (pozostających na poziomie przeciętnego gospodarstwa domowego) na bieżące utrzymanie z wysokością kosztów (100 zł wpisu od skargi), jakie strona winna uiścić na poczet prowadzonego postępowania uznano, że skarżący nie wykazał w sposób przekonywający, aby nie był w stanie ponieść tychże kosztów bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny. Ze złożonego oświadczenia wynika, że skarżący posiada własny dom oraz mieszkanie własnościowe użyczone synowi, nie jest więc osobą ubogą, pozbawioną źródła utrzymania lub uzyskującą dochód pozwalający zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby życiowe.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wnioskodawca nie uprawdopodobnił, iż mimo osiąganego dochodu znajduje się w takiej sytuacji materialnej, która uzasadniałaby przerzucenie kosztów związanych z jego udziałem w postępowaniu na Skarb Państwa tj. na wszystkich podatników.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. postanowiono, jak w sentencji.