Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 listopada 2008 r.
VIII SA/Wa 284/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.F. na pismo Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przekazania akt postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną D.F. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2008 r. (VIII SA/Wa 284/08);

2.

zwrócić skarżącej ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę D.F. na pismo Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r., znak (...) w przedmiocie odmowy przekazania akt.

Powyższe postanowienie zostało prawidłowo doręczone skarżącej dniu w 24 września 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 33).

W dniu 31 października 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna sporządzona przez pełnomocnika w osobie adwokata W.K. Przedmiotowa skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 27 października 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; powołanej dalej jako "u.p.p.s.a.") skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Natomiast zgodnie z art. 178 u.p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak wynika z akt sprawy odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem został prawidłowo doręczony skarżącej w dniu 24 września 2008 r. Wobec tego ostatnim dniem, w którym strona mogła skutecznie wnieść skargę kasacyjną był 24 października 2008 r. Przedmiotowa skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 27 października 2008 r., a więc z uchybieniem określonego w powołanym wyżej przepisie trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia. Z uwagi na powyższe, w oparciu o art. 177 § 1 w zw. z art. 178 u.p.p.s.a. orzeczono, jak w punkcie 1 postanowienia.

Rozstrzygnięcie w punkcie 2 postanowienia zapadło na mocy art. 232 § 1 pkt 1 u.p.p.s.a.