Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1756623

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 maja 2015 r.
VIII SA/Wa 267/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R Ł na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R z dnia (...) lutego 2015 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. na rzecz skarżącego kwotę 357,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący R Ł, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R z dnia (...) lutego 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, w związku z wydanym w przedmiotowej sprawie - w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. Dalej: "p.p.s.a.") postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2015 r. znak (...), uwzględniającym skargę w całości i uchylającym zaskarżone postanowienie. Postanowienie to zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Ze wskazanego uprawnienia do samokontroli w sprawie niniejszej skorzystało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które - uwzględniając skargę w całości - wyeliminowało wadliwy akt z obrotu prawnego i uwzględnił w nowym rozstrzygnięciu w pełni żądanie strony skarżącej.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn, niż wymienione we wcześniejszych punktach, stało się bezprzedmiotowe. W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe na skutek uwzględnienia skargi przez organ administracyjny w trybie autokontroli (tak np. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", J. P. Tarno, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006).

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.