Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852064

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2014 r.
VIII SA/Wa 260/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski (spr.), Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2014 r. sprawy ze skargi k.c. na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wyrównania uposażenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.