Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851805

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 r.
VIII SA/Wa 251/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) grudnia 2013 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.