Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2093656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
VIII SA/Wa 245/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi E. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanowił: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: "uppsa") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z 7 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej także jako "Sąd"), wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 7 czerwca 2016 r., wezwał adwokata M.C. jako pełnomocnika E. R.j (dalej: "skarżąca") do wykonania zarządzenia z 28 sierpnia 2015 r., czyli uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Pełnomocnikowi skarżącej prawidłowo doręczono powyższe wezwanie 23 czerwca 2016 r. Wyznaczony przez Sąd termin upłynął zatem 30 czerwca 2016 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Sądu stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi kasacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 220 § 3 uppsa, Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, czyli odrzucił skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.