Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722500

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
VIII SA/Wa 202/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J. S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2019 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązku postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 lutego 2019 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) J.S. (zwany dalej: skarżącym) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązku.

Pismem z dnia 25 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 marca 2019 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) pouczając, że czynności tej należy dokonać w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Ww. wezwanie Sądu prawidłowo doręczono skarżącemu w dniu 27 marca 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 14 akt sądowych). W wyznaczonym terminie skarżący wpisu od skargi nie uiścił.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie wpisu w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 85 p.p.s.a. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.), czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednym z warunków przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a. sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1 i § 4 p.p.s.a.). We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2).

Z brzmienia cytowanych wyżej przepisów wynika, że instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy i może mieć zastosowanie jedynie wtedy, gdy wszystkie określone w nich przesłanki zostaną spełnione łącznie, tj. wniesienie wniosku w ciągu siedmiu dni od ustania przeszkody uniemożliwiającej dochowanie terminu, dopełnienie (wraz z wnioskiem) czynności, dla której był ustanowiony termin oraz brak winy w uchybieniu terminu.

Przywrócenie terminu do wniesienia skargi uzależnione jest od przesłanki uprawdopodobnienia przez wnoszącego wniosek braku winy po jego stronie w uchybieniu terminu. Przy czym uchybienie terminu jest niezawinione wówczas, gdy nawet przy dołożeniu najwyższej staranności strona nie mogła w terminie dopełnić czynności procesowej, a brak winy w uchybieniu terminu można uznać tylko wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Strona musi więc uwiarygodnić swą staranność, jak również fakt, że przeszkoda, która spowodowała niedotrzymanie terminu, była od niej niezależna (por. postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 20 października 2004 r. sygn. akt IV SA/Gl 647/04). Zatem przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88 p.p.s.a.). Termin ten liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a nie od daty, w której strona dowiedziała się o uchybieniu terminu. Z powyższego wynika, iż jednym z warunków dopuszczalności rozpoznania przez sąd wniosku o przywrócenie terminu, jest złożenie go w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Z akt sprawy wynika, ż wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało skarżącemu prawidłowo doręczone w dniu 27 marca 2019 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 3 kwietnia 2019 r.

W przedmiotowej sprawie analiza złożonego wniosku o przywrócenie terminu wraz z dołączonym zaświadczeniem lekarskim wskazuje, że skarżący uprawdopodobnił, że termin został uchybiony ze względu na jego stan zdrowia. Wskazał między innymi, że przyczyną jego niedyspozycji była depresja. Zważywszy na charakter dolegliwości, która dotknęła skarżącego przyczyna nieuiszczenia wpisu od skargi była niezależna od skarżącego i niezawiniona oraz uniemożliwiła mu skuteczne dokonanie czynności. Do wniosku skarżący dołączył zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z dnia (...) kwietnia 2019 r. (karta 16 akt sądowych) oraz dowód uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł z dnia 4 kwietnia 2019 r. (karta 17 akt sądowych).

Ta konstatacja znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2018 r. (II FSK 352/16), w którym Sąd wskazał, że nie tylko wystąpienie nagłych schorzeń może usprawiedliwiać niezawinione działanie w kontekście uchybienia terminu. Stwierdził, iż wystąpienie objawów depresji może istotnie wpływać na zdolność działania danej osoby, czyniąc prawdopodobnym, że niedopełnienie nałożonych na nią obowiązków może obiektywnie mieć charakter niezawiniony.

Z powyższego wynika, że skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi i jednocześnie dokonał czynności, której nie dokonał w terminie.

Mając na uwadze powołane okoliczności, Sąd na podstawie art. 86 w związku z art. 87 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.