Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638232

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 marca 2019 r.
VIII SA/Wa 138/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) marca 2018 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie płatności ONW postanawia:

1) odrzucić skargę;

2) zwrócić (...) sp.

z o.o. z siedzibą w B. kwotę (...) zł tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 23 kwietnia 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) (...) sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej także jako "skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie płatności ONW.

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I GZ 425/18) uchylił zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2018 r. w zakresie odrzucenia skargi i zwrotu wpisu oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Zatem warunkiem skutecznego wniesienia skargi do Sądu jest uprzednie otrzymanie przez stronę rozstrzygnięcia w sprawie, a następnie wniesienie skargi w ww. terminie w trybie przewidzianym w art. 54 § 1 p.p.s.a., tj. za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie warunek ten nie został spełniony, gdyż decyzja organu odwoławczego z dnia (...) marca 2018 r. Nr (...) nie została skierowana ani skutecznie doręczona skarżącej, jako jednemu z byłych wspólników spółki cywilnej (...).

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt I GZ 425/18) pierwotnie stroną postępowania administracyjnego była (...) s.c., która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie płatności w tej sprawie. Należy wskazać, że wspólnikami tej spółki cywilnej byli: (...) Sp. z o.o. w B., (...) sp. z o.o. z siedzibą w B. oraz R. M. Następnie, w związku z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jednego ze wspólników ww. spółki cywilnej - R. M. nastąpiło z mocy prawa rozwiązanie (...) s.c.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 26 lipca 2017 r., sygn. akt VIII SA/Wa 11/17, uchylił decyzję Dyrektora (...) Oddziału ARiMR z (...) listopada 2016 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego, stwierdzając, że organ I instancji prawidłowo uznał (...) Sp. z o.o. w B. oraz syndyka jako strony postępowania. W ww. wyroku Sąd uznał, że ww. spółka, jako jeden z byłych wspólników spółki cywilnej, jest stroną niniejszego postępowania w rozumieniu art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.; dalej: k.p.a.).

Należy zauważyć, że po rozpatrzeniu odwołania, zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją z (...) marca 2018 r. organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z (...) lipca 2016 r. Jako adresatów decyzji wskazano: P. M., D. M. oraz R. M., w imieniu której działa syndyk masy upadłości. Zatem decyzja ta, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 7 grudnia 2018 r., ani nie była skierowana do (...) Spółki z o.o. w B., ani też nie była jej doręczona.

Skoro zaskarżona decyzja Dyrektora (...) Oddziału ARiMR z (...) marca 2018 r. nie została skierowana, ani w sposób skuteczny doręczona (...) Sp. z o.o. w B., to spółka ta nie mogła wnieść skutecznie skargi od tej decyzji do sądu administracyjnego. Złożona skarga jest zatem niedopuszczalna. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Sąd zauważa, że (...) Sp. z o.o. w B. była jednym z byłych wspólników spółki cywilnej (...). Pozostali wspólnicy, będący stronami postępowania w niniejszej sprawie to (...) sp. z o.o. z siedzibą w B. oraz R. M., w imieniu której działał wówczas syndyk masy upadłości. Nadto należy podnieść że decyzja organu I instancji z (...) lipca 2016 r. została m.in. skierowana do D. M. - reprezentującego (...) s.c. W przekazanych Sądowi aktach administracyjnych sprawy brak jest pełnomocnictwa udzielonego D. M. do występowania w imieniu wspólników w postępowaniu o przyznanie płatności ONW na rok 2009. Znajduje się natomiast pełnomocnictwo z dnia 17 grudnia 2014 r. udzielone przez P. M. działającego jako Prezes Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w B. - wspólnika spółek cywilnych (...) i (...) do przeglądu akt rejestrowych EP ww. spółek cywilnych oraz pełnomocnictwa w postępowaniach we wszelkich sprawach związanych z numerami ewidencyjnymi producenta rolnego EP dla ww. spółek w pełnym zakresie.

Mając na uwadze powołane okoliczności Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. (pkt 2 sentencji postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.