VIII SA/Wa 1234/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2492943

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. VIII SA/Wa 1234/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy - Justyna Wtulich-Gruszczyńska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata A. R. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. R. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 16 kwietnia 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z (...) października 2014 r., nr (...).

Postanowieniem z 15 czerwca 2015 r. referendarz sądowy po rozpoznaniu wniosku J. W. opiekuna prawnego całkowicie ubezwłasnowolnionej B. W. przyznał prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Okręgowa Rada Adwokacka w (...) pismem z (...) czerwca 2015 r. poinformowała o wyznaczeniu adwokata A. R. pełnomocnikiem z urzędu J. W.

W dniu 3 sierpnia 2015 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęła sporządzona przez pełnomocnika skarga kasacyjna wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Jednocześnie pełnomocnik wniósł o zasądzenie nieuiszczonych kosztów udzielonej pomocy prawnej z urzędu oświadczając, że koszty te nie zostały uiszczone ani w całości, ani w części.

Postanowieniem z 24 września 2015 r. Sąd po rozpoznaniu wniosku B.W. przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z 16 kwietnia 2015 r.

Pismami z 27 listopada 2015 r. oraz z 28 grudnia 2015 r. Sąd wezwał adwokat A. R. do sprecyzowania w czyim imieniu składa skargę kasacyjną od wyroku Sądu, czy w imieniu B.W., czy w imieniu J. W. - opiekuna prawnego ubezwłasnowolnionej całkowicie B. W.

W odpowiedzi na wezwanie adwokat J. K. poinformowała, że adwokat A. R. zakończyła wykonywanie zawodu adwokata. Decyzją Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w (...) jej zastępcą został wyznaczony adwokat - J. K. Pełnomocnik wyjaśnił, że skarga kasacyjna została złożona w imieniu B. W. reprezentowanej przez opiekuna prawnego - J. W., którego pełnomocnikiem z urzędu była adw. A. R.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 12 grudnia 2017 r. oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 kwietnia 2015 r.

Po sprawdzeniu w aktach sądowych ustalono, że adwokat - J. K. nie reprezentowała skarżącej na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 12 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 t.j.) zwanej dalej p.p.s.a. wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714), które obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 r. W § 22 ww. rozporządzenia wskazano, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Wcześniej obowiązywało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r., w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W § 22 tego rozporządzenia wskazano, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Skarga kasacyjna wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia wpłynęła do Sądu w dniu 3 sierpnia 2015 r. (data stempla biura podawczego), a zatem zastosowanie w niniejszej sprawie znajdują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm., powoływanego dalej jako "rozporządzenie").

Przepis § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia z dnia 28 września 2002 r. stanowi, że za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat -75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c tego rozporządzenia, stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji, w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna ani decyzja, czy też postanowienie Urzędu Patentowego - wynoszą (...) zł.

Stosownie do § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Obecnie stawka ta wynosi 23%. Ponadto, stosownie do § 20 rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały uiszczone w całości lub w części.

W niniejszej sprawie adwokat A. R. została ustanowiona pełnomocnikiem z urzędu po wydanym przez Sąd wyroku w pierwszej instancji, a zatem w drugiej instancji nie reprezentował skarżącej ten sam adwokat. Pełnomocnik skarżącej A.R. w ramach pomocy prawnej udzielonej w drugiej instancji sporządziła i wniosła skargę kasacyjną od wydanego przez Sąd w dniu 16 kwietnia 2015 r. wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Pełnomocnik w skardze kasacyjnej zawarł wniosek o zasądzenie niepłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu oraz oświadczył, że koszty te nie zostały zapłacone w całości, ani w części.

Zasadne jest zatem przyznanie adwokatowi A. R. wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną w niniejszej sprawie w wysokości 75% stawki minimalnej, określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, czyli opłatę w wysokości 180 zł. Na mocy § 2 ust. 3 rozporządzenia, ustalona opłata ulega podwyższeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Obecnie stawka ta wynosi 23%.

W konsekwencji adwokatowi A. R. przyznano wynagrodzenie w wysokości 180 zł oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23% podatku od towarów i usług - łącznie kwotę 221,40 zł.

Zaznaczyć należy, że decyzją Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w (...) zastępcą adwokat A. R. wyznaczony został adwokat J. K., jako pełnomocnik skarżącej w sprawie, jednak nie złożył on wniosku o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Mając na uwadze powyższe w oparciu o powołane wyżej przepisy rozporządzenia oraz art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.