Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753922

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
VIII SA/Wa 1162/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Zwykłego (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) września 2014 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia:

1)

odrzucić skargę Stowarzyszenia Zwykłego (...);

2)

zwrócić skarżącemu uiszczony po terminie wpis sądowy w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Pismami z dnia (...) listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) listopada 2014 r., wezwał Stowarzyszenie Zwykłe (...) (dalej: "skarżący") do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie Regulaminu działania Stowarzyszenia i wskazanie przedstawiciela Stowarzyszenia zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.). Jednocześnie Sąd zakreślił skarżącemu siedmiodniowy termin na uiszczenie ww. wpisu i usunięcie braków formalnych skargi po rygorem odrzucenia skargi.

Skarżącemu prawidłowo doręczono powyższe wezwanie w dniu (...) listopada 2014 r. (dowód: k 13 i 14 akt sąd.). Wyznaczony przez Sąd termin upłynął zatem dnia (...) listopada 2014 r., jednak nadesłanie żądanych dokumentów oraz uiszczenie wpisu sądowego nastąpiło (...) listopada 2014 r. (dowód: k. 20 i 21 akt sąd.), czyli po upływie zakreślonego przez Sąd terminu, co skutkuje odrzuceniem skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w punkcie 1 postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jak w punkcie 2 postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.