Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2093645

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
VIII SA/Wa 1092/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Kosterna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy z wniosku G. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi G. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) października 2015 r. nr (...),(...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanowił: odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 2 czerwca 2016 r. (VIII SA/Wa 1092/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej także jako "Sąd") oddalił skargę G. W. (dalej: "skarżący") na powołane wyżej postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w (...). W terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia powyższego wyroku Sądu żadna ze stron nie wniosła o sporządzenie uzasadnienie oraz doręczenie odpisu tego wyroku z uzasadnieniem. Jednakże (...) czerwca 2016 r. skarżący uiścił na rachunek Sądu opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

Pismem z (...) czerwca 2016 r., skarżący wystąpił o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Jednocześnie dokonał czynności, której nie dokonał w terminie, tj. złożył przedmiotowy wniosek.

Pismem z 29 czerwca 2016 r. Sąd, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 24 czerwca 2016 r., wezwał skarżącego do wskazania i uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu oraz wskazanie daty ustania przyczyny uchybienia terminu - w terminie 7 dni, pod rygorem odmowy przywrócenia terminu. Na ww. wezwanie skarżący nie odpowiedział.

Skarżący pismem z dnia (...) lipca 2016 r. zwrócił się do tutejszego Sądu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. W uzasadnieniu wskazał, że dokonał opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem na poczcie (...) czerwca 2016 r. Przeoczył, że do opłaty kancelaryjnej trzeba złożyć wniosek.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "uppsa"), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Stosownie zaś do art. 86 § 1 uppsa sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Zgodnie z brzmieniem art. 87 § 1 i § 4 uppsa, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Zgodnie z art. 87 § 2 powołanej ustawy, we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Przesłanki przywrócenia terminu, które muszą być spełnione łącznie, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, określają przepisy § 1-4 art. 87 uppsa Są nimi:

- wniesienie wniosku o przywrócenie terminu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,

- uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy strony w uchybieniu terminu,

- powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego,

- równoczesne ze złożeniem wniosku dokonanie czynności, której strona nie dokonała w terminie (art. 87 § 4).

W myśl powołanych wyżej przepisów, kryterium braku winy jako przesłanki zasadności wniosku o przywrócenie terminu związane jest z obowiązkiem strony do zachowania staranności przy dokonywaniu czynności. W orzecznictwie sądowym jako kryterium przy ocenie istnienia winy lub jej braku w uchybieniu terminu procesowego, powszechnie przyjmuje się, obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 1972 r., II CRN 448/71, OSPiKA 1972, z. 7-8, poz. 144). Natomiast przy ocenie winy strony lub jej braku należy brać pod rozwagę nie tylko okoliczności, które uniemożliwiły stronie dokonanie tej czynności w terminie, lecz także okoliczności świadczące o podjęciu lub nie podjęciu przez stronę działań mających na celu zabezpieczenie się w dotrzymaniu terminu. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku zachowania terminu do dokonania czynności procesowej można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nagłej, niezależnej od woli skarżącego i nie dającej się przezwyciężyć

(np. przerwa w komunikacji, nagła choroba, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar itp.), zob. postanowienie NSA z 18 marca 2015 r., sygn. akt I OZ 225/15.

W ocenie Sądu z uzasadnienia wniosku o przywrócenie terminu wynika, że terminowe złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku było obiektywnie możliwe i w sprawie nie wystąpiły przeszkody, których Skarżący nie mógł usunąć nawet przy użyciu największego wysiłku. Skarżący uiścił opłatę kancelaryjną za uzasadnienie wyroku (...) czerwca 2016 r. Pismem z (...) czerwca 2016 r., skarżący wystąpił o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt. VIII SA/Wa 1092/15. Następnie Sąd wezwał skarżącego do wyjaśnienia, wskazania i uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu oraz wskazania daty ustania przyczyny uchybienia terminu pod rygorem odmowy przywrócenia terminu, w terminie 7 dni. Skarżący nie wykonał wezwania. Sąd zwraca uwagę, iż do okoliczności, które nie uzasadniały przywrócenia terminu należy między innymi niedostateczna staranność w prowadzeniu spraw, w tym przypadku brak odpowiedzi skarżącego na wezwanie Sądu z dnia 29 czerwca 2016 r.

Odnosząc się do faktu uiszczenia opłaty kancelaryjnej w terminie otwartym do złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem należy zaznaczyć, iż wniosek ten oraz opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem to dwie odrębne czynności, których nie można ze sobą utożsamiać. Wniosku tego nie można złożyć w sposób dorozumiany. Uiszczenie opłaty kancelaryjnej, nawet ze wskazaniem w tytule wpłaty jej celu, nie może zastąpić wniosku z art. 141 § 2 uppsa. Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest m.in. to, iż w razie prawidłowego złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem nieuiszczenie opłaty z tego tytułu nie stanowi przeszkody w sporządzeniu uzasadnienia i doręczeniu go stronie. Należna opłata, w razie jej dalszego nieuiszczenia, jest dopiero później ściągana w trybie postępowania egzekucyjnego (art. 234 § 2 uppsa) niezależnie od tego, czy i kiedy uzasadnienie wyroku zostało stronie doręczone.

Sąd ponadto pragnie zwrócić uwagę, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy samo oświadczenie woli Strony domagającej się sporządzenia takiego uzasadnienia, czego zabrakło przy uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w dniu (...) czerwca 2016 r.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 86 § 1 w związku z art. 87 uppsa, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.