Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890237

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lutego 2012 r.
VIII SA/Wa 1081/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński (spr.).

Sędziowie WSA: Cezary Kosterna, Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2012 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2009 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.