Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2909264

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
VIII SA/Wa 106/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sędziowie WSA: Cezary Kosterna (spr.), Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2010 r. sprawy ze skargi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2008 r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązań podatkowych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.