Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3065208

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
VIII SA/Wa 101/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) grudnia 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) stycznia 2020 r. (data nadania w placówce pocztowej) M. L. (dalej: skarżący) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. (dalej także jako: Sąd) na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) grudnia 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

Następnie pismem z (...) marca 2020 r. skarżący złożył oświadczenie o cofnięciu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest dla sądu wiążące, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły przesłanki do uznania niedopuszczalności cofnięcia skargi. Jak wynika bowiem z pisma Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) lutego 2020 r. wskutek ponownej analizy dokumentów zgromadzonych w sprawie, w tym argumentacji zawartej w skardze, wniosek o przyznanie pomocy złożony przez skarżącego w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020 został przywrócony na drogę ponownej oceny, a zaskarżone orzeczenie uchylone. Należało zatem uznać, że cofnięcie skargi jest skuteczne.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.