VIII Pz 33/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2529261

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 11 lipca 2018 r. VIII Pz 33/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Grzegorz Tyrka.

Sędziowie: SO Jolanta Łanowy - Klimek, SR del. Magdalena Kimel.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. W. przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B. o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na skutek zażalenia K. B. na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu Wydziału IV Pracy z dnia 3 kwietnia 2018 r. sygn. akt IV P 286/17 postanawia:

oddalić zażalenie Sędzia

Przewodniczący Sędzia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 3 kwietnia 2018 r., sygn. IV P 286/17 Sąd Rejonowy w Zabrzu skazał biegłą K. B. na grzywnę w wysokości 500 zł.

W uzasadnieniu wskazał, że 18 października 2017 r. doręczono biegłej akta wraz ze zleceniem do sporządzenia opinii w terminie 3 miesięcy. Termin 3 miesięcy podyktowany był skomplikowanym charakterem sprawy oraz faktem, że biegłej przesłano do sporządzenia opinii dużą ilość akt. Powyższy termin nie został przez biegłą dotrzymany, nadto biegła była dwukrotnie wzywana do zwrotu akt i podania przyczyny opóźnienia. Biegła 14 marca 2018 r. - ponaglona po raz drugi do zwrotu akt - wskazała, że z uwagi na dużą ilość spraw z innych sądów nie jest w stanie określić ostatecznego terminu do sporządzenia opinii w sprawie. Stąd 15 marca 2018 r. Sąd zwrócił się o zwrot akt bez opinii.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniosła biegła K. B.

W zażaleniu podniosła, że od 2017 r. została " zasypana " sprawami górników przeciwko różnym kopalniom, to jest otrzymała około 70 spraw do sporządzenia opinii i nie była w stanie określić ostatecznego terminu sporządzenia opinii, nadto mogło się zdarzyć, że pominęła niektóre ponaglenia. Dodała, że przyczyną opóźnień były ponadto jej problemy zdrowotne.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach zważył:

Zażalenie biegłej K. B. nie zasługuje na uwzględnienie.

Zaskarżone postanowienie jest trafne i w pełni odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 287 k.p.c. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę.

Jak stanowi zaś art. 163 § 1 zd. 1 k.p.c. jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych.

W ocenie Sądu Okręgowego Sąd Rejonowy zasadnie skazał biegłą na grzywnę w wysokości 500 zł. W dniu 18 października 2017 r. zostały doręczone biegłej akta sprawy z poleceniem sporządzenia pisemnej opinii w terminie trzech miesięcy. Biegła nie dość, że opinii w terminie tym nie sporządziła, to - jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy - zignorowała ponaglenie Sądu doręczone jej 13 lutego 2018 r. o zwrot akt wraz z opinią bądź wskazania przyczyny niemożności zwrotu akt, a w odpowiedzi na kolejne ponaglenie z 12 marca 2018 r. wskazała w e-mailu z 14 marca 2018 r., że z uwagi na dużą ilość spraw z innych sądów nie jest w stanie określić ostatecznego terminu do sporządzenia opinii w sprawie. Akta sprawy biegła zwróciła 23 marca 2018 r. na kolejne wezwanie Sądu. Takie zachowanie biegłej znacznie wydłużyło postępowanie w sprawie, a podkreślić trzeba, że obowiązkiem sądu jest rozpoznanie sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w P. w postanowieniu z 24 października 2012 r. sygn. (...), obowiązkiem sądu w przypadku zwłoki w działaniach biegłego jest podjęcie działań dyscyplinujących zgodnie z art. 287 k.p.c.

W sytuacji, gdy biegła przyjęła już szereg zleceń i miała świadomość, że nie jest w stanie sporządzić opinii w terminie z tego względu, a także z uwagi na stan zdrowia, obowiązkiem jej było niezwłocznie przedstawić stosowne usprawiedliwienie, odmówić wykonania opinii i zwrócić akta, albo złożyć wniosek o przedłużenie terminu. Sąd miałby wówczas możliwość rozważenia wydłużenia terminu do sporządzenia opinii, bądź też zwrócenia się o opinię do innego biegłego. Tymczasem biegła związana terminem do sporządzenia opinii, nie odpowiadała na ponaglenia Sądu, nie wyjaśniła przyczyny opóźnienia, nie poprosiła o wydłużenie terminu.

Mając na uwadze powyższe i uznając zażalenie biegłej za bezzasadne na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji.

Przewodniczący Sędzia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.