Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720015

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Gliwicach
z dnia 5 grudnia 2018 r.
VIII Pz 109/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Teresa Kalinka (spr.).

Sędziowie SO: Patrycja Bogacińska - Piątek, Grzegorz Tyrka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu sprawy 5 grudnia 2018 w G. na posiedzeniu niejawnym w sprawie J. G. (1) przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Z. o odprawę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 18 lipca 2018 sygn. akt IV P 683/17 postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy odrzucił apelację pozwanego w zakresie zaskarżenia punktu 2 wyroku Sądu Rejonowego w Z. z dnia 26 kwietnia 2018 r. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że pełnomocnik pozwanej mimo wezwania nie przedłożył w zakreślonym terminie pełnomocnictwa do reprezentowania strony w sprawie o zapłatę odprawy.

Zdaniem Sądu I instancji pojęcie zawarte w pełnomocnictwie " odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę" nie obejmuje odprawy. W związku z tym na podstawie art. 370 k.p.c. apelację odrzucono.

W zażaleniu pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego od powoda według norm przepisanych. Przytoczył stanowisko zawarte w uchwale siedmiu sędziów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie III CZP 118/08. Wezwanie do usunięcia braków formalnych musi być sformułowane starannie i precyzyjnie określać braki, które maja być usunięte i sposób ich usunięcia,. Zdaniem żalącego Sąd winien wezwać ponownie pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych i przedstawienia umocowania, a dopiero na skutek uchybienia temu terminowi przez pełnomocnika, wezwać stronę do potwierdzenie dokonanej przez niego czynności. w sprawie o zapłatę odprawy.

W dniu 30 sierpnia 2018 r. pełnomocnik pozwanej złożył pismo przewodnie, do którego załączono pełnomocnictwo z dnia 22 sierpnia 2018 r. obejmujące reprezentację strony również z zakresie żądania odprawy wraz oświadczeniem Syndyka, że pełnomocnictwo z dnia 13 listopada 2017 r. obejmowało również reprezentację w zakresie roszczenia o odprawę, ponieważ prawo do jej uzyskania jest ściśle związane z trybem, w jaki nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Sąd II instancji ustalił, co następuje:

Powód domagał się zasądzenia odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, odprawy i wynagrodzenia za skrócony okres wypowiedzenia.

Pozwany do odpowiedzi na pozew załączył pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony " w sprawie przeciwko J. G. (2) w przedmiocie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę".

Wyrok zapadł w dniu 26 kwietnia 2018 r. Został zaskarżony przez obydwie strony.

Po wniesieniu apelacji przez pełnomocnika pozwanego Sąd wezwał go do "złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania pozwanego w sprawie o zapłatę odprawy w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia apelacji". W zakreślonym terminie pełnomocnik przesłał potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo z dnia 13 listopada 2017 r.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd odrzucił apelację pozwanego w zakresie zaskarżenia punktu 2 wyroku.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Sąd nie zgadza się ze stanowiskiem pozwanego, że pojęcie " odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę" obejmuje również odprawę. Z tytułu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przysługują roszczenia przewidziane w Rozdziale II Oddziale 4 k.p., a bez wypowiedzenia w Oddziale VI k.p., natomiast odprawa, której dochodził powód - w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę oraz odprawa są dwoma różnymi świadczeniami, opartymi na innych podstawach prawnych. Zdaniem Sądu II instancji pełnomocnictwo z dnia 13 listopada 2017 r. nie obejmowało umocowania do reprezentowania strony w sprawie o odprawę.

Dlatego zasadnie Sąd I instancji wezwał do uzupełnienia braku pełnomocnictwa. Wezwanie było sformułowane starannie i precyzyjnie określało brak, który ma być usunięty i sposób jego usunięcia. Bezsporne jest, że pełnomocnik strony pozwanej w zakreślonym terminie braku nie usunął.

Rację ma żalący, że wydanie postanowienia o odrzuceniu apelacji było przedwczesne, bowiem nie wezwano strony do uzupełnienia braków formalnych pełnomocnictwa.

Sąd Najwyższy w uchwale w dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie III CPZ 118/08 wskazał, że "Stwierdziwszy, że pełnomocnik strony jest nienależycie umocowany, sąd powinien wezwać stronę do potwierdzenia czynności procesowych dokonanych przez niego, wyznaczając jej termin, a w razie jego bezskutecznego upływu, ocenić brak umocowania pełnomocnika stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego....Uzasadnione zatem jest stwierdzenie, że brak formalny pisma procesowego w postaci nienależytego umocowania pełnomocnika może być usunięty potwierdzeniem strony dokonanych przez niego czynności. W tym celu sąd powinien wyznaczyć stronie odpowiedni termin."

Brak formalny pisma został uzupełniony na etapie postępowania zażaleniowego w dniu 30 sierpnia 2018 r., kiedy zostało złożone pełnomocnictwo do reprezentowania strony w sprawie o odprawę.

Tym samym zaszła potrzeba uchylenia zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 397 § 1 i 2 k.p.c w związku z art. 386 § 1k.p.c. O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd orzeknie w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.