Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2750868

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 19 listopada 2019 r.
VIII Pa 132/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Magdalena Lisowska.

Sędziowie SO: Agnieszka Olejniczak Kosiara., Agnieszka Domańska-Jakubowska (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa I. S. przeciwko D. S. o ustalenie istnienia stosunku pracy, wydanie świadectwa pracy, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w soboty, godzinach nocnych oraz w niedziele i święta, diety i ryczałty za nocleg z tytułu podróży służbowych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy, wydanie skierowania na okresowe badania lekarskie, wypłatę należności z tytułu zleconych dodatkowych prac na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt X P 308/17

1. Oddala apelację;

2. Nie obciąża powoda I. S. obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję powódce D. S.;

3. Przyznaje i nakazuje wypłacić na rzecz pełnomocnika powoda z urzędu radcy prawnego M. J. kwotę (...) (trzy tysiące siedemdziesiąt jeden) złotych 93 (dziewięćdziesiąt trzy) grosze obejmującą 23% podatku VAT, tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej powodowi I. S. z urzędu, ze Skarbu Państwa kasy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.