Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2618104

Wyrok
Sądu Rejonowego w Toruniu
z dnia 8 stycznia 2019 r.
VIII K 1587/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Maciej Michałowski.

w obecności oskarżyciela prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód Mirosława Olejnika.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny po rozpoznaniu dnia 8 stycznia 2019 r. sprawy:

B. B. s. W. i J. z domu A. ur. (...) w T. oskarżonego o to, że: w dniu 5 października 2018 r. w miejscowości Z. M. ul. (...) groził nieletniej E. B. pobiciem i zgwałceniem, ubliżając jej przy tym słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe, przy czym groźby te wzbudziły u ww. obawę spełnienia tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.

ORZEKA:

I. Uznaje oskarżonego B. B. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, tj. przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. i za to na mocy art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1a punkt 1 k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie;

II. Na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet kary ograniczenia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 5 października 2018 r. godz. 19:00 do dnia 6 października 2018 r. godz. 16:00 tj. 1 (jeden) dzień;

III. Na mocy art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się oskarżonego z pokrzywdzoną E. B. w jakikolwiek sposób oraz zakaz zbliżania się oskarżonego do pokrzywdzonej E. B. na odległość mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) metrów - na okres lat 3 (trzech);

IV. Zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Na mocy art. 423 § 1a k.p.k. uzasadnienie wyroku zostało ograniczone do części orzeczenia o karze.

W sprawie niniejszej prokurator złożył wniosek w trybie art. 335 § 2 k.p.k. z dnia 7 listopada 2018 r. o wydanie wyroku skazującego oskarżonego B. B. za czyn opisany w akcie oskarżenia (k. 75) tj. za przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. i wymierzenie mu za to kary oraz orzeczenia obowiązku, które zostały uzgodnione z oskarżonym w trakcie przesłuchania w dniu 6 października 2018 r. (k. 27 - 29).

Sąd uznał, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego okoliczności popełnienia przez B. B. zarzucanego mu czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, wszystkie przesłanki określone przez ustawodawcę w art. 335 § 2 k.p.k. zostały spełnione, a uzgodniona z oskarżonym kara spełni cel prewencyjny, represyjny i wychowawczy.

W związku z tym Sąd wymierzył mu w punkcie I wyroku z dnia 8 stycznia 2019 r. uzgodnioną karę tj. karę 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze minimalnym określonym w art. 35 § 1 k.k. tj. w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

W punkcie II wyroku Sąd zaliczył na poczet kary ograniczenia wolności orzeczonej w punkcie I okres zatrzymania od dnia 5 października 2018 r. godz. 19.00 do dnia 6 października 2018 r. godz. 16.00 (k. 35 - 36).

W punkcie III wyroku Sąd orzekł wobec oskarżonego B. B. uzgodnione z nim: zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną E. B. w jakikolwiek sposób oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej E. B. na odległość mniejszą niż 50 metrów na okres lat 3. Jako podstawę prawną tego rozstrzygnięcia Sąd wskazał omyłkowo art. 43a § 2 k.k. (prawidłowa podstawa prawna to art. 41a § 1 k.k.) - po stosownej modyfikacji w tym zakresie wniosku przez prokuratora obecnego na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 r. (k. 81) uznając, że ten przepis pozwala na orzeczenia obu tych obowiązków jednocześnie, a na takie orzeczenie oskarżony wyraził zgodę.

W punkcie IV wyroku Sąd zwolnił oskarżonego B. B. od obowiązku uiszczenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych, na mocy art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. poz. 49 z późn. zm.) i art. 624 § 1 k.p.k.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.