VIII Gz 54/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2669924

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 marca 2019 r. VIII Gz 54/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SO Natalia Pawłowska-Grzelczak.

Sędziowie: SO Anna Budzyńska, SR del. Aleksandra Wójcik-Wojnowska (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa G. G. przeciwko (...) spółce akcyjnej w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 r. sygn. akt X GC 1027/17 oraz zażalenia powoda na punkt II. tegoż wyroku

I. zmienia zaskarżony wyrok w całości, nadając mu treść:

1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 664,30 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 sierpnia 2016 r.;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 461,96 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem kosztów procesu;

4. nakazuje ściągnąć od powoda G. G. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 327,23 zł (trzysta dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia trzy grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

5. nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) spółki akcyjnej w S. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 62,33 zł (sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

II. oddala apelację pozwanego w pozostałej części,

III. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 482,40 zł (czterysta osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

IV. oddala zażalenie powoda.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.