VIII Gz 303/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2755271

Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019 r. VIII Gz 303/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Górska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, po rozpoznaniu 3 grudnia 2019 r. w S. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w P. o zapłatę na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z 13 lutego 2019 r. w sprawie V GC 2293/18 postanawia uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w Koszalinie po przekazaniu sprawy na podstawie art. 50533 § 1 k.p.c. zobowiązał powódkę do uiszczenia opłaty uzupełniające w kwocie 180 zł oraz do usunięcia braków pozwu przez dołączenie pełnomocnictwa wraz z odpisem dla pozwanej w terminie 14 dni. Postanowieniem z 13 lutego 2019 r. umorzył postępowanie na podstawie art. 50537 § 1 k.p.c. z uwagi na niewykonanie w ustawowym terminie nałożonego na powódkę obowiązku.

Powódka w złożonym zażaleniu domagała się uchylenia postanowienia z 13 lutego 2019 r., twierdząc, że w ostatnim dniu terminu (tj. 24 stycznia 2019 r.) wniosła pismo procesowe dotyczące usunięcia braków pozwu, składając je w placówce Poczty Polskiej S.A. stosownie do art. 165 § 1 k.p.c., przedkładając na dowód potwierdzenie nadania w postaci strony z książki nadawczej z 24 stycznia 2019 r. (k. 19-19v), w której wymieniona jest przesyłka do Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydziału Gospodarczego pod adresem ul. (...) K., oznaczona numerem nadawczym (...), opatrzonej stemplem pocztowym z datą 24 stycznia 2019 r. Również 24 stycznia 2019 r. na rachunek bankowy Sądu Rejonowego (potwierdzenie z Oddziału (...) na odwrocie okładki akt sprawy) wpłynęła od pełnomocnika powódki kwota 180 zł, co do której tytułu wpłaty wskazano, że dotyczy sprawy przeciwko (...) SA jako "wpis uzupełniający" do sprawy V GC 2293/18. Wskutek informacji powziętych ze złożonego przez powódkę zażalenia Sąd Rejonowy ustalił, że ani nie wpłynęła do niego dana przesyłka, ani też przesyłki takiej nie można odnaleźć na stronie śledzenia przesyłek Poczty Polskiej S.A. (k. 24).

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powódki w ocenie Sądu Okręgowego okazało się uzasadnione i skutkowało uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Na tle przytoczonego przepisu przyjmuje się zgodnie w utrwalonym orzecznictwie, że dotyczy on takich sytuacji, w których oddana przesyłka została nadana w sposób właściwy, tj. oznaczono na niej prawidłową nazwę oraz adres sądu, do którego pismo jest skierowane por. por.m.in. postanowienie SN z 5 kwietnia 2001 r. w sprawie I CZ 5/01; postanowienie SN z 6 maja 2003 r. w sprawie V CZ 53/03; postanowienie SN z 7 lipca 2006 r. w sprawie I CZ 32/06; postanowienie SN z 18 stycznia 2013 r. w sprawie IV CZ 153/12; postanowienie SN z 10 października 2013 r. w sprawie III CZ 43/13; postanowienie SN z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie II CZ 5/17; postanowienie SN z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie V CZ 21/19, L.). Ponadto przepis art. 165 § 2 k.p.c. akcentuje "oddanie" pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jako równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Potwierdzeniem oddania jest pocztowy dowód nadania przesyłki adresowanej do sądu, a jeśli go nie ma - data przystawienia stempla pocztowego na przesyłce (por. postanowienie SN z 14 czerwca 2018 r. w sprawie II PZ 11/18).

Zgodnie z kolei z art. 17 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego. Na tle tego przepisu wskazuje się, że operator wyznaczony jako jedyny z przedsiębiorców działających na rynku pocztowym może wydać nadawcy potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej (poleconej), które ma moc dokumentu urzędowego. Tym samym tylko przesyłki rejestrowe i przekazy pocztowe nadane u operatora wyznaczonego będą korzystały z domniemania, że przesyłka ta została doręczona do danego sądu lub urzędu w dniu nadania (por. T.-B. w: red. M. C., A. P., T. S., Prawo pocztowe. Komentarz, W. 2018, art. 17). Zgodnie przy tym z informacją o wyborze operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków operatora wyznaczonego z 30 czerwca 2015 r. na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w W.

W okolicznościach niniejszej sprawy powód złożył dowód oddania w ostatnim dniu terminu do usunięcia braków formalnych pozwu wniesionego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (tj. 24 stycznia 2019 r.) przesyłki nr (...) skierowanej na adres Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydziału Gospodarczego przy ul. (...), (...)- (...) K., który to jest prawidłowym adresem tego Wydziału Sądu Rejonowego ujawnionym jednocześnie w jego Biuletynie Informacji Publicznej. W aktach sprawy znajduje się również dowód uiszczenia przez powódkę w ostatnim dniu terminu na właściwy rachunek Sądu Rejonowego uzupełniającej opłaty od pozwu w kwocie 180 zł, przy jednoczesnym jednoznacznym oznaczeniu przez powódkę prawidłowego tytułu płatności, jak i powołanie się w nim na sygnaturę akt sprawy nadaną przez Sąd I instancji, tj. V GC 2293/18.

Niemniej, w aktach postępowania brak jest pisma procesowego, które według twierdzeń powódki miało zawierać usunięcie braków pozwu zgodnie z nałożonym zobowiązaniem, a które zawierać miała przesyłka nr (...). Sąd Rejonowy nie zdołał także ustalić losu tej przesyłki za pomocą usługi śledzenia przesyłek prowadzonej przez Pocztę Polską S.A. pod adresem " (...) za pośrednictwem sieci Internet, jak również przesyłki tej nie odnaleziono w Sądzie Rejonowym.

Zaistniała sytuacja dotycząca złożenia z jednej strony dowodu oddania przesyłki przez powódkę w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, które ma - stosownie do art. 165 § 2 k.p.c. - skutek wniesienia do sądu, przy jednoczesnym braku wspomnianej przesyłki w aktach sprawy, wymaga tym samym wyjaśnienia. Sąd Rejonowy winien - zwracając się do Poczty Polskiej S.A. - ustalić, co stało się z przesyłką nr (...), która zgodnie z potwierdzeniem nadania w postaci opatrzonej stemplem pocztowym strony z książki nadawczej miała zostać oddana 24 stycznia 2019 r. w placówce pocztowej W. (...). Dopiero w razie ustalenia, że powód w rzeczywistości nie złożył w terminie pisma procesowego, którym usunąłby braki pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie przekazanej Sądowi Rejonowemu w Koszalinie Sąd winien umorzyć postępowanie na podstawie art. 50537 § 1 k.p.c.

Z uwagi na to, iż Sąd pierwszej instancji zaniechał podjęcia powyższych kroków konieczne było uchylenie zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 386 § 4 w zw. z art. 397 § 2 zdanie pierwsze k.p.c.

(...)

2. (...)).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.