Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2847181

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 27 listopada 2019 r.
VIII GC 662/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Robert Bury.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 27 listopada 2019 r. sprawy z powództwa A. D. i J. Z. przeciwko Gminie M. K. o zapłatę

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

(...)

(...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.