VIII GC 135/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2602563

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2018 r. VIII GC 135/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Natalia Pawłowska - Grzelczak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. o ustalenie

I.

ustala, że nie istnieje uchwała nr (...) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. z dnia 27 października 2017 r. w przedmiocie zobowiązania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. do wniesienia dopłat w wysokości stanowiącej równowartość pięciokrotnej wartości nominalnej objętych przez nich udziałów w kapitale zakładowym;

II.

zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 3097 zł (trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.