Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2625699

Wyrok
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 1 lutego 2019 r.
VIII Ga 605/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Górska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2019 r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa H. D. przeciwko I. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 maja 2018 r., sygn. akt V GC 624/17

I oddala apelację;

II zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 450 (czterystu pięćdziesięciu) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

VIII GC 605/18 1 lutego 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.