Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721250

Wyrok
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 19 lipca 2019 r.
VIII Ga 568/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Aleksandra Wójcik-Wojnowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2019 w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2019 r. sygn. akt XI GC 220/19 oddala apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.