Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2147300

Wyrok
Sądu Okręgowego w Świdnicy
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
VII U 797/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Pluta.

Sentencja

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Świdnicy sprawy Zdzisława Z przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. o wcześniejszą emeryturę na skutek odwołania Zdzisława Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W z dnia 25 marca 2013 r.

I.

oddala odwołanie;

II.

nie obciąża wnioskodawcy kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.