Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2691161

Wyrok
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
z dnia 16 października 2018 r.
VII U 651/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Marcin Graczyk.

Sentencja

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2018 r. w Warszawie sprawy A. S. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. o wysokość zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników na skutek odwołania A. S. od decyzji Prezesa Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w W. z dnia 27 marca 2018 nr (...) (...) oddala odwołanie.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. złożyła w dniu 27 kwietnia 2018 r. odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej KURS) z dnia 27 marca 2018 r. znak: (...) (...) wnosząc o jej uchylenie w całości. W uzasadnieniu odwołania A. S. wskazała, że D. M. od 2004 r. nie prowadzi działalności rolniczej, w 2003 r. sprzedali znaczną część gospodarstwa rolnego i przeprowadzili się z miejscowości B. do miejscowości D. W D. kupili działkę budowlaną gdzie później zbudowali dom. A. S. od 10 maja 2004 r. pracowała poza gospodarstwem podobnie jak mąż D. M. W dniu 18 lipca 2011 r. A. S. podpisała z mężem D. M. umowę majątkową małżeńską tzw. rozdzielność majątkową oraz wniosła pozew o rozwód. W dniu 11 lutego 2015 r. rozwiązane zostało małżeństwo A. S. z D. M. Odwołująca zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należność z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat natomiast odwołująca nie wiedziała o jego istnieniu ponieważ nie otrzymywała żadnej korespondencji. Podkreśliła, że od 2004 r. nie mieszkają w B. i nie prowadzili tam działalności rolniczej, oboje pracowali poza gospodarstwem i odprowadzali składki ZUS, od 2011 r. mają rozdzielność majątkową i nie są już małżeństwem (odwołanie k. 3 - 4 verte a.s.).

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 22 maja 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w W., działając w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wniosła o oddalenie odwołania. Odnosząc się do zarzutów podniesionych w odwołaniu organ rentowy wyjaśnił, że A. S. (M.) i D. M. podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. W okresie ubezpieczenia nie wywiązywali się z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Ponadto organ wskazał na przepisy prawa art. 366 § 1 i 2 k.c. które stanowią, że wierzyciel może żądać całości lub części należności od wszystkich łącznie, od kilku z nich lub każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani. Natomiast ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa art. 26 i art. 29 § 1 wyznaczają zakres odpowiedzialności rolnika oraz jego małżonka. Dlatego pozostając w związku małżeńskim do dnia 11 lutego 2015 r. odpowiedzialność za zobowiązania obejmuje majątek odrębny rolnika oraz majątek wspólny jego małżonka o czym stanowi art. 29 § ustawy. Wynika to z istoty wspólnoty małżeńskiej obowiązującej w prawie polskim, która powstaje między małżonkami w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Wnioskodawczyni jako małżonka odpowiada za zaległości razem z mężem w trakcie trwania małżeństwa tj. do dnia 11 lutego 2015 r. Organ rentowy stwierdził brak informacji w zakresie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, a o prowadzeniu gospodarstwa rolnego świadczy fakt, że w 2009 r. rolnik zgłaszając się do ubezpieczenia z okresem wstecznym wnioskował o objęcie ubezpieczeń i oświadczył, że prowadzi działalność rolniczą we wsi (...), (...)- (...) T. o powierzchni 2,06 ha przelicz. Rolnik ani jego małżonka nie zgłaszali faktu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Organ rentowy wskazał również, że należność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne na podstawie art. 41b ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r., z kolei dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. treść tego przepisu została zmieniona w ten sposób, że należności o których mowa wyżej przedawniają się po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od II kw. 2004 r. do III kw. 2007 r. oraz koszty upomnień dotyczące D. M. nie uległy przedawnieniu z uwagi na przerwanie biegu przedawnienia poprzez zawarcie układów ratalnych i prowadzone postępowania egzekucyjne (odpowiedź na odwołanie k. 28 - 29 verte a.s.).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Na mocy aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 1994 r. (...) D. M. stał się współwłaścicielem w 1/2 gospodarstwa rolnego o powierzchni 10,11 ha fiz. oraz współwłaścicielem w 1/4 części zabudowanego gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,89 ha. Dodatkowo w wyniku kolejnej umowy przeniesienia własności z dnia 22 maja 1995 r. (...) stał się posiadaczem nieruchomości o obszarze 85 arów (akt notarialny (...) k. 1 - 4 akt organu rentowego).

A. S. (M.) i D. M. byli małżeństwem od dnia 5 października 1996 r. (odpis skrócony aktu małżeństwa k. 6 akt organu rentowego).

D. M. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w okresach od 26 kwietnia 1994 r. do 31 lipca 1997 r., od 1 lipca 1999 r. do 31 marca 2002 r., od 17 lipca 2002 r. do 30 września 2002 r., od 9 grudnia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., od 16 sierpnia 2003 r. do 30 czerwca 2004 r., od 16 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., od 16 lipca 2006 r. do 30 września 2007 r. A. S. (M.) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. (uzasadnienie wniosku k. 136 akt organu rentowego, zaświadczenie k. 163 akt organu rentowego).

W wyniku umowy sprzedaży oraz ustanowienia hipoteki z dnia 31 lipca 2003 r. D. M. sprzedał grunt o powierzchni 5,91 ha fiz. Na podstawie aktu notarialnego (...) z dnia 11 sierpnia 2003 r. wspólnie z małżonką stał się współwłaścicielem działki o powierzchni 0,10 ha. Obecnie D. M. posiada grunty o powierzchni 4,80 ha fiz., co stanowi 0,9965 ha przelicz, oraz jest współwłaścicielem w 1/4 części działki o powierzchni 2,89 ha fiz., co stanowi 1,0530 ha przelicz, a także wraz z byłą małżonką posiadają działkę (...) ha, co stanowi 0,0181 ha przelicz. (wstępna umowa kupna sprzedaży k. 5 a.s., akt notarialny (...) k. 6 a.s.)

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 30 kwietnia 2008 r. stwierdził, że z dniem 1 lipca 2004 r. nastąpiło wyłączenie z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno - rentowego A. S. (M.) w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. (zaświadczenie o zatrudnieniu k. 80 akt organu rentowego, decyzja o ustaniu ubezpieczeń społecznego rolników-k. 81 akt organu rentowego).

W dniu 21 sierpnia 2006 r. A. S. (M.) dokonała zameldowania na pobyt stały pod adresem D. ul. (...). (potwierdzenie zameldowania na pobyt stały k. 22 a.s.).

W dniu 19 stycznia 2009 r. D. M. zgłosił się do ubezpieczenia społecznego rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w (...), (...)- (...) T., jako adres zamieszkania wskazał D. ul. (...). (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników k. 88 akt organu rentowego).

Decyzją z dnia 22 stycznia 2009 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdził, że D. M. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emeryalno - rentowe na poszczególne okresy wskazane w decyzji:

- od 17 lipca 2002 r. do 30 września 2002 r., tj. 3 kw (...) roku;

- od 9 grudnia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., tj. 4 kw (...) roku;

- od 16 sierpnia 2003 r. do 30 czerwca 2004 r., tj. od 3 kw (...) roku do 2 kw. 2004 r.;

- od 16 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., tj. od 2 kw (...) roku do 4 kw. 2005 r.;

- od 16 lipca 2006 r. do 30 września 2007 r., tj. od 3 kw (...) roku do 3 kw. 2007 r.;

W przedmiotowej decyzji organ rentowy zobowiązał D. M. do opłacenia należności z tytułu składek za powyższe okresy w łącznej wysokości 3 275,40 zł oraz kwotę w wysokości 1 591,00 zł tytułem odsetek za zwłokę od dnia wydania decyzji (decyzja KRUS z dnia 22 stycznia 2009 r. k. 108 akt organu rentowego).

Pismem z dnia 12 lutego 2009 r. D. M. zwrócił się do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o umorzenie odsetek od zaległych składek i rozłożenie płatności zaległych składek na raty z uwagi na trudną sytuację bytową i materialną (pismo z dnia 12 lutego 2009 r. k. 117 - 119 akt organu rentowego).

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie z wniosku o rozłożenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie rolników za okres od 3 kw (...) roku do 3 kw (...) roku, którą postanowił udzielić ulgi w postaci układu ratalnego (decyzja KRUS z dnia 20 lutego 2009 r. k. 125 akt organu rentowego).

Decyzją z dnia 26 marca 2009 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydał decyzję w której postanowił umorzyć 100% należnych odsetek w wysokości 2 231 zł nie objętych postępowaniem egzekucyjnym za okres od 3 kw (...) roku do 3 kw (...) roku i odmówił umorzenia pozostałej kwoty odsetek (decyzja KRUS z dnia 26 marca 2009 r. k. 141 akt organu rentowego).

Z uwagi na wydanie decyzji w przedmiocie umorzenia należnych odsetek i zmiany wysokości zadłużenia, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydał decyzję z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie z wniosku o rozłożenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie rolników za okres od 3 kw (...) roku do 3 kw (...) roku, którą postanowił udzielić ulgi w postaci układu ratalnego (decyzja KRUS z dnia 20 lutego 2009 r. k. 125 akt organu rentowego).

W dniu 8 września 2010 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie ulgi w spłacie należności z uwagi na nie podjęcie przez D. M. terminowej spłaty wyznaczonych rat i poinformował, że całe zadłużenie wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od następnego dnia po upływie ustawowego terminu płatności będzie dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej (decyzja KRUS z dnia 25 kwietnia 2012 r. k. 165 akt organu rentowego).

W odpowiedzi na kolejną prośbę D. M. o odroczenie spłat zadłużenia Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniu 21 października 2010 r. wydał decyzję w sprawie z wniosku o rozłożenie należności 3 518,30 zł z tytułu składek na ubezpieczenie rolników za okres od 4 kw (...) roku do 3 kw (...) roku, którą postanowił udzielić ulgi w postaci układu ratalnego (decyzja KRUS z dnia 21 października 2010 r. k. 159 akt organu rentowego).

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie ulgi w spłacie należności z uwagi na nie podjęcie przez D. M. terminowej spłaty wyznaczonych rat i poinformował, że całe zadłużenie wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od następnego dnia po upływie ustawowego terminu płatności będzie dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej (decyzja KRUS z dnia 25 kwietnia 2012 r. k. 165 akt organu rentowego).

W dniu 28 lutego 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w M. wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku D. M., które okazało się nieskuteczne (postanowienie z dnia 28 lutego 2018 r. k. 195 akt organu rentowego).

A. S. (M.) i D. M. podpisali umowę majątkową małżeńską w dniu 18 lipca 2011 r., a w dniu 11 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny rozwiązał małżeństwo D. M. i A. M. (umowa majątkowa małżeńska k.24 a.s., wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 11 lutego 2015 r. k. 25 a.s.)

Decyzją z dnia 27 marca 2018 r., znak: (...)-PT.412.14.2018 w sprawie odpowiedzialności za należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników A. S. jako małżonka została zobowiązana do opłacenia należności z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczenie społeczne rolników przez D. M. za okres od 1 kwietnia 2004 r. do dnia zaprzestania regulowania składek przez płatnika. Na dzień wydania decyzji na koncie figurują zaległości za okres od II kw. 2004 r. do III kw. 2007 r. w kwocie 4029,20 zł z czego odsetki za zwłokę liczone do dnia decyzji wynoszą 2 062,00 zł oraz koszty upomnienia w latach 2008- 8,80 zł, 2010-8,80 zł, 2012-8,80 zł i 2016 8,80 zł. W uzasadnieniu decyzji KRUS wskazał, że D. M. przestał regulować składki od 2 kw (...) roku. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o ordynacji podatkowej art. 26 i 29 § 1 z istoty wspólnoty małżeńskiej obowiązującej w polskim prawie odpowiedzialność za zobowiązania obejmuje majątek odrębny rolnika oraz wspólny rolnika i jego małżonka, a więc A. S. (M.) jako małżonka rolnika odpowiada razem z mężem za powstałe w trakcie trwania małżeństwa zobowiązania finansowe z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników (decyzja KRUS z dnia 27 marca 2018 r. k. 200 akt organu rentowego).

Sąd Okręgowy ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o zebrane w sprawie dowody z dokumentów. Stan faktyczny sprawy był bezsporny, a strony nie wnosiły o uzupełnienie materiału dowodowego.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie A. S. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej KURS) z dnia 27 marca 2018 r. znak: (...) (...) było niezasadne i jako takie podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a ponadto ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

W myśl art. 26 Ordynacji Podatkowej podatnik (płatnik składek) odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

Natomiast art. 29 § 1 i § 2 Ordynacji Podatkowej przewiduje, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;

2) zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;

3) ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;

4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Z literalnego brzmienia przypisu wynika wprost, że płatnik składek odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek, a jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków to wówczas odpowiedzialność rozciąga się na majątek odrębny podatnika oraz obejmuje majątek wspólny małżonków. Odpowiedzialność ta obejmuje zobowiązanie płatnika składek, istniejące do momentu zawarcia umowy o wyłączeniu lub ograniczeniu ustawowej współwłasności majątkowej. Oznacza to, że za wcześniejsze zobowiązania dłużnika odpowiada na równi z nim małżonek (lub były małżonek) jeżeli w dniu powstania zobowiązana istniała pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. Przedmiotem odpowiedzialności są rzeczy wchodzące do majątku wspólnego przed dniem zawarcia majątkowej umowy pomimo, że w momencie egzekucji są już składnikiem majątku osobistego małżonka.

A zatem małżonek dłużnika nie ponosi odpowiedzialności tylko za te zobowiązania składkowe, które powstały po dniu zawarcia umowy.

W rozpatrywanej sprawie zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników powstały w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. najpóźniej w dniu 22 stycznia 2009 r. (w dniu wydania decyzji stwierdzającej, że D. M. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emeryalno - rentowe na poszczególne okresy wskazane w decyzji), a zatem małżonka dłużnika odpowiada za zobowiązania dłużnika powstałe do momentu zawarcia umowy majątkowej o rozdzielność majątkową małżeńską, czyli do dnia 18 lipca 2011 r.

Współmałżonek ponoszący odpowiedzialność za zobowiązanie składkowe małżonka będącego podatnikiem nie może być utożsamiany z płatnikiem. W przeciwieństwie do płatnika nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązanie składkowe. Obowiązek składkowy może ciążyć bowiem jedynie na płatniku. "Współmałżonek odpowiadający za zaległość podatkową męża lub żony będącego podatnikiem nie jest zobowiązany jako podatnik i nie odpowiada za zobowiązanie podatkowe. Jego zobowiązanie wynika z długu małżonka-podatnika i ograniczone jest do odpowiedzialności z majątku wspólnego" (wyr. NSA z 18 stycznia 2006 r., (...) 146/05, L.). "W znaczeniu materialnym wymieniony przepis art. 29 § 1 OP nie tworzy statusu małżonka jako podatnika, lecz jedynie wyznacza zakres jego odpowiedzialności, ograniczając go do majątku wspólnego małżonków, co ma wyraźne przełożenie na przedmiot egzekucji administracyjnej, która w przypadku istnienia pomiędzy podatnikiem i jego małżonkiem wspólności majątkowej, poza majątkiem odrębnym podatnika, może być skierowana wyłącznie do przedmiotów majątkowych objętych tą wspólnością" (wyr. WSA z 14 czerwca 2012 r., (...), L.).

Przepis art. 29 § 2 OP wprowadza regułę, zgodnie z którą skutki prawne wymienionych w nim zdarzeń prawnych działają w zakresie odpowiedzialności podatkowej tylko na przyszłość, gdyż nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka, uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji. Oznacza to sytuację, w której odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe powstałe przed tym dniem będzie dochodzona na tych samych zasadach co przed dniem wyłączenia, ograniczenia lub zniesienia wspólności majątkowej (odpowiedzialność ponoszona majątkiem odrębnym podatnika oraz całym majątkiem wspólnym podatnika i jego współmałżonka). "W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe obejmuje odrębny majątek podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, przy czym skutki prawne ograniczenia, zniesienia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań powstałych przed dniem zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej umownie lub sądownie" (wyr. SN z 27 sierpnia 2008 r., (...), L.).

Odnosząc się do odwołania podkreślić jeszcze raz należy, że przepis art. 29 § 2 OP zawiera enumeratywne wyliczenie sytuacji wyłączających odpowiedzialność małżonka płatnika za zobowiązania powstałe po ich zajściu. Wyłączenie o którym mowa w art. 29 § 2 pkt 1 OP nie ma zastosowania w sprawie, skoro niesporne jest, że umowę o rozdzielności majątkowej A. i D. M. zawarli z dniem 18 lipca 2011 r. ze skutkiem od tej daty, natomiast sporne zadłużenie obejmuje okres poprzedzający tj. od 1 kwietnia 2004 r.

Sąd podzielił stanowisko organu rentowego odnośnie ustaleń dotyczących prowadzenia przez D. M. działalności rolniczej. D. M. w 2009 r. zgłaszając się do ubezpieczenia społecznego rolników z okresem wstecznym wnioskował o objęcie ubezpieczeniem i oświadczył, że prowadzi działalność rolniczą we wsi (...), (...)- (...) T. o powierzchni 2,06 ha przelicz. Sąd zwraca uwagę, że wskazanie innego miejsca zamieszkania tj. D. ul. (...), nie przesądza o tym, że D. M. nie wykonywał działalności rolniczej we wsi (...), (...)- (...) T. Ponadto A. S. nie udowodniła, aby D. M. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej we wsi (...), (...)- (...) T.

Zgodnie z ogólną regułą dowodzenia, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). Strony są natomiast obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (art. 232 k.p.c.). Ciężar dowodu określa wynik merytoryczny sporu (sprawy) w sytuacji krytycznej, gdy strona nie udowodni faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Tak więc przepis art. 6 k.c. jest w istocie normą decyzyjną w tym znaczeniu, że przesądza on w określonych sytuacjach o sposobie wyrokowania sądu w postaci oddalenia powództwa. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt I ACa 1320/11, LEX nr 1108777) wskazując, że jeżeli materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do dokonania odpowiednich ustaleń faktycznych w myśl twierdzeń jednej ze stron Sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów. Zdaniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu należy to rozumieć w ten sposób, iż strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swoich twierdzeń ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu, co do tych okoliczności na niej spoczywał.

W ocenie Sądu Okręgowego, w przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że ciężar dowodowy, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 6 k.c., wykazania, że D. M. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej - spoczywał na odwołującej.

Odnosząc się do podniesionego przez odwołującą zarzutu przedawnienia Sąd podzielił stanowisko organu rentowego, że należności składkowe za ten okres nie uległy przedawnieniu. Na podstawie art. 41b ust. 1 cytowanej wyżej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r., należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 2-7.

Należy ponadto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 41b ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia podjęcia decyzji o rozłożeniu należności na raty lub odroczeniu terminu płatności, do dnia terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty. Jeżeli w ustalonym terminie dłużnik nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia podjęcia decyzji o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Od dnia 1 stycznia 2012 r. treść art. 41b ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników została zmieniona przez art. 2 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców w ten sposób, że należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników ulegają przedawnieniu po upływie - 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Z kolei w myśl art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, do przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Sąd zważył, że bieg terminu przedawnienia powinien być liczony od daty wymagalności należności z tytułu składek tj. stwierdzonych decyzją KRUS z dnia 22 stycznia 2009 r. W przedmiotowej sprawie bieg terminu przedawnienia ulegał wielokrotnie zawieszeniu z uwagi na kilkukrotnie zawierane układy ratalne, które ostatecznie nie były realizowane, a w konsekwencji organ rentowy wydawał decyzje o ich uchyleniu, które to czynności powodowały dalszy bieg terminu przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia został również zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego tj. wydania postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z dnia 28 lutego 2018 r. która to czynność spowodowała dalszy bieg terminu przedawnienia.

Biorąc pod uwagę dotychczas poczynione ustalenia, należności z tytułu składek objęte zaskarżoną decyzją z dnia 27 marca 2018 r. znak: (...)-PT.412.14.2018 nie uległy przedawnieniu nawet jeśli przyjąć korzystniejszy dla odwołującej 5 letni termin przedawnienia.

W związku z powyższym Sąd uznał, że nie została skutecznie zakwestionowana prawidłowość decyzji z dnia 27 marca 2018 r. znak: (...)-PT.412.14.2018, gdyż strona odwołująca zarówno w toku postępowania przed organem rentowym jaki i w postepowaniu sądowym nie przedstawiła dowodów przesądzających o wadliwości zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd - na zasadzie art. 47714 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie jako bezzasadne.

Zarządzenie: (...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.