Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2147295

Wyrok
Sądu Okręgowego w Świdnicy
z dnia 10 lipca 2013 r.
VII U 577/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Pluta.

Protokolant: sekretarz sądowy Mirella Prześlica-Pietras.

Sentencja

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2010 r. w Świdnicy sprawy Zbigniewa S przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W o wcześniejszą emeryturę na skutek odwołania Zbigniewa S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 12 marca 2013 r. Nr (...)

I.

oddala odwołanie;

II.

nie obciąża wnioskodawcy kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.