Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1618510

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 listopada 2014 r.
VII SO/Wa 26/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 listopada 2014 r. sprawy z wniosku S. P. w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania postanawia: zasądzić od Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżącego S. P. kwotę 400 (słownie: czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - S. P., reprezentowany przez adwokata M. S., wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) lipca 2014 r. znak: (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10000 zł.

Skarżący w skardze do Sądu zawarł wniosek o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania.

Wraz ze skargą skarżący uiścił wpis sądowy w kwocie 400 zł (k. 13).

W odpowiedzi na skargę zaskarżony organ wskazał, że uwzględnił skargę w całości i decyzją z dnia (...) września 2014 r., znak: (...), wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., uchylił w całości, będącą przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie, decyzję własną z dnia (...) lipca 2014 r. oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji - (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) czerwca 2013 r. znak: (...) i umorzył postępowanie w sprawie.

Pełnomocnik skarżącego pismem z dnia 15 października 2014 r. wniósł o zasądzenie zwrotu wpisu od skargi w kwocie 400 zł z uwagi na uwzględnienie skargi przez zaskarżony organ.

Pismem z dnia 31 października 2014 r. zaskarżony organ, w odpowiedzi na wezwanie Sądu, podał, że decyzja z dnia (...) września 2014 r. nie została zaskarżona do Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 201 § 1 p.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a.

W związku z uchyleniem przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, Sąd rozpatrywał jedynie kwestię zawartego w skardze wniosku o zasądzenie kosztów postępowania.

Rozpoznając wniosek o zasądzenie kosztów postępowania zauważyć należy, iż stosownie do treści art. 199 p.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Uwzględnienie skargi przez organ, w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a., skutkować musi obowiązkiem zasądzenia od organu poniesionych przez stronę skarżącą - na etapie wniesienia skargi - kosztów postępowania, na co wskazuje wykładnia art. 201 § 1 p.p.s.a.

Biorąc pod uwagę, iż w przedmiotowej sprawie strona skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie 400 zł, Sąd postanowił o zasądzeniu od organu na rzecz skarżącego kwoty 400 zł, tytułem zwrotu kosztu postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.