Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614701

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 października 2014 r.
VII SAB/Wa 6/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sędziowie WSA: Izabela Ostrowska, Halina Emilia Święcicka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2014 r. sprawy ze skargi M. T. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić z Budżetu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie M. T. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

M. T. złożyła skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) w przedmiocie braku wszczęcia postępowania na jej wniosek w sprawie wstrzymania robót budowlanych polegających na remoncie elewacji i ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. (...) w W.

Pismem z dnia 22 października 2014 r. skarżąca cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie skarżąca pismem z dnia 22 października 2014 r. cofnęła skargę, a Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu od skargi rozstrzygnięto zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.